dr hab. Anna Nacher

anna.nacher@uj.edu.pl

My website in English

Adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Mediów Audiowizualnych). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, badaniach nad dźwiękiem, sztuce mediów, e-literaturze, grach wideo w strategiach artystycznych. Aktualne tematy badań własnych: media nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, media lokacyjne, internet rzeczy), estetyka obrazowania post-cyfrowego (rzeczywistość wirtualna, obrazowanie zautomatyzowane)

 

W latach 2009 - 2013 koordynowała nową, interdyscyplinarną specjalizację (projektowanie gier wideo) realizowaną w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Obecnie kursy specjalizacyjne z tego zakresu wchodzą w skład programu studiów kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

2006/2007 – 2007/2008 – kierownik Podyplomowych studiów dla nauczycieli drugiego przedmiotu (Wiedza o kulturze), ICT i języków obcych finansowanych ze środków EFS (220 słuchaczy)

Sekretarz redakcji "Przeglądu Kulturoznawczego", od 2012 r. członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

 

Projekty badawcze

2017 – 2019 – kierowniczka trzyletniego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2016/21/B/HS2/00746, "Estetyka obrazowania post-cyfrowego - między nowym materializmem a filozofią zorientowaną na przedmiot")

2012 – kierowniczka merytoryczna projektu „Kultura miejska – węzły i przepływy” realizowanego we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury (nr projektu 05159/12 DMP)

2007 – 2009 – udział w dwuletnim ministerialnym projekcie badawczym Miasto w sztuce – sztuka miasta: analiza kulturowa przestrzeni miejskich przełomu XX/XXI w. Kierownik grantu: prof. dr hab. Ewa Rewers, UAM Poznań.

Publikacje (wybór z ostatnich 5 lat)

Publikacje naukowe książkowe


Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Kraków 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rubieże kultury popularnej. Popkultura w świecie przepływów, Poznań 2012: Galeria Miejska Arsenał

Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Publikacje redagowane

Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Michał Gulik, Ewelina Twardoch red., Więcej niż obraz, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015,

Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Michał Gulik, Ewelina Twardoch red., Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015,

Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji (raport z badań), Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2012.


Publikacje naukowe w pracach zbiorowych

The creative process as a "dance of agency" - Shelley Jackson's "Snow": performing literary text with elements, [w:] red. D. Cortes-Maduro, Digital Media and Textuality. From Creation to Archiving, Transcript Verlag, Bielefeld 2017

Obrazy w działaniu - mapy społecznej wyobraźni, [w:] Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Michał Gulik, Ewelina Twardoch red., Więcej niż obraz, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 503-519

Electrical Walks – Christina Kubisch [w:] red. P. Zawojski, Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Instytutcja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2015, książka do pobrania

„Drzewa mówią" – w stronę biomediów? [w:] red. P. Zawojski, Bio-techno-logiczny świat. Bioart oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu, 13 Muz, Szczecin 2015, s. 144-165,

Obraz nie jest rzeczą [w:] red. R.W. Kluszczyński, D. Rode, Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, Lódź 2015, s. 11-23,

Stelarc i jego doświadczeniowe machinarium / Stelarc and His Experiential Machinarium [w:] red. R. W. Kluszczyński, STELARC: Mięso metal i kod / rozchwiane chimery – STELARC: Meat, metal & Code / Contestable Chimeras, Centrum Sztuki Współczesnej Laźnia, Gdańsk 2014, s. 174-206.

Mashup as paratextual practice: beyond digital objects (in the age of networked media) [in:] N. Desrochers, D. Apollon (eds.), Examining Paratextual Theory and its Application in Digital Culture, IGI Global 2014

Poza festysz partycypacji, [w:]  red. R. Koschany, A. Skórzyńska, Edukacja kulturowa. Podręcznik, Centrum Praktyk Edukacyjnych & CK Zamek, POznań 2014, książka w otwartym dostępie

Fotografia w sieci – medialne stany skupienia / Online Photography – Media States of Matter, [w:] red. M. Michałowska, M. Szymanowicz, Pasja Fotografii. O miłośnikach i miłośniczkach, katalog 8. Biennale Fotografii, Poznań 2013

We Tell Stories – Storytelling In the Age of Media Convergence [w:] ed. R. Szczepaniak, Media Convergence – Approaches and Experiences, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013.

Poza cyfrowość w zwrocie cyfrowym – od humanistyki cyfrowej do spekulatywnej komputacji [w:] red. A. Radomski, R. Bomba, Zwrot cyfrowy w humanistyce, e-naukowiec, Lublin 2013 (publikacja do darmowego pobrania w pdf)

>>A Humument<< Toma Phillipsa jako aplikacja – między tekstem, kodem i ucieleśnieniem [w:] red. M. Górska-Olesinska, Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 173-177.

Między grą a codziennością – mobilne gry w przestrzeni hybrydowej [w:] red. A. Pitrus, Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, Wydawnictwo Uniwersytetu JAgiellońskiego, Kraków 2012;

Folksonomia jako performatywna partyzantka semiotyczna [w:] red. A. Dytman-

Stasieńko, J. Stasieńko, Język @ multimedia 3. Dialog – konflikt, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 35-43;

 

 

Ku kognitywnej przestrzeni publicznej – strategie otwierania, [w:] red. P. Celiński, Mindware. Technologie dialogu, Warsztaty Kultury – WSPiA, Lublin 2012, s. 147-161;

 

 

Publikacje w czasopismach naukowych

Las – wspólnota sympoietyczna?, „Czas Kultury” 3/2017 (194)

Internet of things and automation of imaging: beyond representationalism, "communication+1", vol. 5 (2016) Machine Communication

Gry wideo wchodzą w dorosłość: w stronę lokalnej genealogii dyskusji wokół gier artystycznych, "Kultura Współczesna" 2 / 2016

Opowiadać (z) przestrzenią i sieciami, „Teksty Drugie" 3/2015

Cyfrowa humanistyka na styku sztuki, nauki i technologii, „Czas Kultury" 2/2015, s. 20-28,

Teletechnologie, linie i cyfrowe ślady. Od sytuacjonizmu i land artu do sztuki mediów lokacyjnych, "Sztuka i dokumentacja" nr 11 (jesień) 2014,

Land art i geograficzne haiku, czyli sztuka wiązania, "Przegląd Kulturoznawczy" 1 (19) 2014, s. 21-32

Tkanie świata: obrazy w świecie Internetu rzeczy i ludzi, „Kwartalnik Filmowy" 85 (145) 2014, s. 206-219

Images of the City in the Making: Participatory Mapping, Dynamic Data Processing and Collective Knowledge, „Przegląd Kulturoznawczy" 4 (18) 2013

Spojrzenie przez wirtualne okno, „Kultura Współczesna" 4(79)/2013

Kultury mediów – zanurzenie w czas głęboki, "Kultura Współczesna" 2 (73)/2012

Rejestracja audio i odtwórczość jako twórczość: efekt fonografu, „Kultura Współczesna" 1 (72)/2012

Konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe (wybór z ostatnich 5 lat)

2017

Re:Trace - 7th International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology, Danube University Krems | Goettweig Abbey | Austrian Academy of Sciences, Vienna (przyjęte wystąpienie "The post-digital imagery as relational object")

"Virtualities and Realities", 2nd Open Fields Conference & Festival (RIXC Center for New Media Culture, Arts Academy of Latvia, Ryga (wystąpienie: " Between "dance of agency" and distributed agency of techno-ecological artistic practice"

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, konferencja ogólnopolska, (Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań (przyjęte wystąpienie „Postprawda w postsieci”)

“Affiliations, Translations, Communities”, Electronic Literature Organization Conference 2017 (Electronic Literature Organization), University Fernando Pessoa, Porto, Portugalia) ( wystąpienie „Vocalization: ephemerality, vocalization and meaning”)

Other Codes (The First Galway Digital Cultures Initiative Conference, National University of Ireland in Galway, Irlandia), konferencja międzynarodowa, referat ““‘Join the conversation’ – the power of hashtag and the participatory transmedia storytelling”

2016

II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców “Dyskursy widzialności”, konferencja ogólnopolska, (Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Kraków), referat „Obrazy zagnieżdżone w rzeczywistości poza-ludzkiej”,

International Conference on Digital Media and Textuality, konferencja międzynarodowa (University of Bremen, Niemcy), referat “The Media Materiality as a “Dance of Agency” – Performing Literary Text with Substances”

Transimage Conference “The Atemporal Image” (The Fourth International Transdisciplinary Imaging Conference at the Intersection of Between Art, Science and Technology), konferencja międzynarodowa, (Plymouth University, Wielka Brytania), referat “Image as the exchange of energy: ontogenesis of a networked imagery”

“Visual technologies, space and place”, konferencja międzynarodowa (Digital Culture Research Group, University of Bergen, Norwegia), referat “A sense of place? The internet of things and automated visualization of information exchange”

Total Recall: Memory as Frozen Data”, konferencja międzynarodowa (St. Petersburg State University, Petersburg, Rosja) (101 Media Poetry Festival 2016), referat “The memory of place or the memory of networks. Locative media – data flows and movement in space”

2015

Badanie muzyki jako badanie kultury, konferencja ogólnopolska (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), referat "Badanie praktyk muzycznych - między >>starym<< a >>nowym<< folklorem"

End(s) of Electronic Literature, Electronic Literature Organization Conference 2015, konferencja międzynarodowa (Electronic Literature Organization, University of Bergen, Bergen, Norwegia), referat „Borderline of textuality, materiality of networks: from land art geographical poetry to locative literature”

The Archives of/for the Future, The NECS (European Network for Cinema and Media Studies) 2015 Conference, konferencja międzynarodowa (NECS, Uniwersytet Łódzki, Łódź), referat „Should we trust the corporation to do the archivist’s job? – datafied practices, collective memory and dynamic communication”

2014

"Past, Presents and Futures of Paratext in Digital Culture", konferencja międzynarodowa (University of Bergen, Digital Culture Research Group), referat "Mashup as paratextual practice: beyond digital objects (in the age of networked media)"

"Post-Technological Experiences. Art-Science-Culture", konferencja międzynarodowa (HAT Center Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Kultury "Zamek", Poznań), referat "Towards non-anthropocentric media theory"

2013

"Chercher le Texte - Locating the Text", konferencja międzynarodowa (Electronic Literature Organization, Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paryż, Francja), referat „A Humument app by Tom Phillips as a work of liberature: between text and embodiment”

Communication and the City (Voices, Spaces, Media), konferencja międzynarodowa (University of Leeds, Leeds, Wielka Brytania), referat " Nodes and flows of Kraków urban cultural life" (wspólnie z dr Magdaleną Zdrodowską)

I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców w Kamieniu Śląskim, konferencja ogólnopolska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, referat „Geomedia – mapowanie dynamiczne a kryzys reprezentacjonizmu”

II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego „Więcej niż obraz”, konferencja ogólnopolska (Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Kraków), referaty: "Obraz nie jest rzeczą" oraz "Obrazy w działaniu - mapy społecznej wyobraźni"

2012

"Zwrot cyfrowy w humanistyce", konferencja ogólnopolska (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), referat "Poza >>cyfrowość<< zwrotu cyfrowego: humanistyka a media zsieciowane"