dr hab. Anna Nacher

anna.nacher@uj.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Mediów Audiowizualnych). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, antropologii audiowizualności, badaniach nad dźwiękiem, sztuce mediów. Aktualne tematy badań własnych: analiza przemian dyskursu przestrzeni w mediach nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, media lokacyjne, internet rzeczy), praktyki dyskursywne Internetu drugiej generacji (folksonomia i architektura informacji).

Od 2017 roku realizuje trzyletni projekt badawczy 2016/21/B/HS2/00746 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: "Estetyka obrazowania post-cyfrowego. Między nowym materializmem a filozofią zorientowaną na przedmiot".

W 2012 roku była merytorycznym kierownikiem projektu „Kultura miejska – węzły i przepływy" realizowanym przy współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Obserwatorium Kultury. W latach 2007 – 2009 uczestniczyła w dwuletnim ministerialnym projekcie badawczym „Miasto w sztuce – sztuka miasta: analiza kulturowa przestrzeni miejskich przełomu XX/XXI w."

W latach 2009 - 2013 koordynowała nową, interdyscyplinarną specjalizację (projektowanie gier wideo) realizowaną w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ze środków programu WIKING. Obecnie kursy specjalizacyjne z tego zakresu wchodzą w skład programu studiów kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

Sekretarz redakcji "Przeglądu Kulturoznawczego", członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Autorka bloga poświęconego dydaktyce i zainteresowaniom naukowym. Pasjonuje się muzyką współczesną i elektroniczną. 


Publikacje naukowe książkowe


Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Kraków 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rubieże kultury popularnej. Popkultura w świecie przepływów, Poznań 2012: Galeria Miejska Arsenał

Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Publikacje redagowane

Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji (raport z badań), Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2012.


Publikacje naukowe w pracach zbiorowych (wybór)

 

Electrical Walks – Christina Kubisch [w:] red. P. Zawojski, Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Instytutcja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2015, książka do pobrania

„Drzewa mówią" – w stronę biomediów? [w:] red. P. Zawojski, Bio-techno-logiczny świat. Bioart oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu, 13 Muz, Szczecin 2015, s. 144-165,

Obraz nie jest rzeczą [w:] red. R.W. Kluszczyński, D. Rode, Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, Lódź 2015, s. 11-23,

Stelarc i jego doświadczeniowe machinarium / Stelarc and His Experiential Machinarium [w:] red. R. W. Kluszczyński, STELARC: Mięso metal i kod / rozchwiane chimery – STELARC: Meat, metal & Code / Contestable Chimeras, Centrum Sztuki Współczesnej Laźnia, Gdańsk 2014, s. 174-206.

Mashup as paratextual practice: beyond digital objects (in the age of networked media) [in:] N. Desrochers, D. Apollon (eds.), Examining Paratextual Theory and its Application in Digital Culture, IGI Global 2014

Poza festysz partycypacji, [w:]  red. R. Koschany, A. Skórzyńska, Edukacja kulturowa. Podręcznik, Centrum Praktyk Edukacyjnych & CK Zamek, POznań 2014, książka w otwartym dostępie

Fotografia w sieci – medialne stany skupienia / Online Photography – Media States of Matter, [w:] red. M. Michałowska, M. Szymanowicz, Pasja Fotografii. O miłośnikach i miłośniczkach, katalog 8. Biennale Fotografii, Poznań 2013

We Tell Stories – Storytelling In the Age of Media Convergence [w:] ed. R. Szczepaniak, Media Convergence – Approaches and Experiences, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013.

Poza cyfrowość w zwrocie cyfrowym – od humanistyki cyfrowej do spekulatywnej komputacji [w:] red. A. Radomski, R. Bomba, Zwrot cyfrowy w humanistyce, e-naukowiec, Lublin 2013 (publikacja do darmowego pobrania w pdf)

>>A Humument<< Toma Phillipsa jako aplikacja – między tekstem, kodem i ucieleśnieniem [w:] red. M. Górska-Olesinska, Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 173-177.

Między grą a codziennością – mobilne gry w przestrzeni hybrydowej [w:] red. A. Pitrus, Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, Wydawnictwo Uniwersytetu JAgiellońskiego, Kraków 2012

Folksonomia jako performatywna partyzantka semiotyczna [w:] red. A. Dytman-

 

 

Stasieńko, J. Stasieńko, Język @ multimedia 3. Dialog – konflikt, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 35-43;

 

Ku kognitywnej przestrzeni publicznej – strategie otwierania, [w:] red. P. Celiński, Mindware. Technologie dialogu, Warsztaty Kultury – WSPiA, Lublin 2012, s. 147-161;

 

Alternate reality narrative – granice tekstu, [w:] red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Od liberatury do e-literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

 

Geomedia – między mediami a lokalizacją [w:] red. P. Celiński, Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2011, s. 197 – 209;

 

Negocjacje protokołu. Dlaczego warto kreślić odmienne historie nowych mediów? [w:] red. A. Gwóźdź, Granice kultury, Wydawnictwo Naukowe „Sląsk", Katowice 2010

 

Bio Mapping Christiana Nolda – transmedialna retoryka wędrowna [w:] red. T. Załuski, Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Łódź 2010, s. 232 – 244;

 

Serial 2.0 – model do składania, [w:] red. M. Filiciak, B. Giza, Postsoap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe „Scholar", s. 224 – 237

 

Kultura jako kapitał kłopotliwy albo jak miasto konsumuje sztukę i co z tego wynika [w:] red. E. Rewers, A. Skórzyńska, Sztuka - kapitał kulturowy polskich miast, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 307 – 327

 

Wielokrotność związkow z miejscem – dyskurs przestrzeni w świecie nowych mediów [w:] red. W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora, M. Kosińska, Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2010

 

Mobilne, wirtualne, realne. Rekonfiguracja doświadczenia miejskiego między nowoczesnością a postnowoczesnością [w:] red. T. Majewski, Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, Warszawa 2009: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 103–118.

Globalne strategie, lokalne praktyki? Gender jako negocjacja znaczeń w telewizji doby globalizacji [w:] red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Nowa Audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, Kraków 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 59–71.

Gender studies a kulturowa zmiana praktyk wiedzy w świecie nowych mediów [w:] red. J. Kochanowski, Społeczeństwo, wiedza, demokracja, Łódź 2008: „Wschód – Zachód", s. 81–95.

Reality TV niebezpieczne związki z rzeczywistością [w:] Rzeczywistość a dokument, red. M. Miśkowiec, M. Kozień-Świca, Kraków 2008: Muzeum Historii Fotografii, s. 100–110.

 

Publikacje w czasopismach naukowych (wybór)

Internet of things and automation of imaging: beyond representationalism, "communication+1", vol. 5 (2016) Machine Communication

Gry wideo wchodzą w dorosłość: w stronę lokalnej genealogii dyskusji wokół gier artystycznych, "Kultura Współczesna" 2 / 2016

Opowiadać (z) przestrzenią i sieciami, „Teksty Drugie" 3/2015

Cyfrowa humanistyka na styku sztuki, nauki i technologii, „Czas Kultury" 2/2015, s. 20-28,

Teletechnologie, linie i cyfrowe ślady. Od sytuacjonizmu i land artu do sztuki mediów lokacyjnych, "Sztuka i dokumentacja" nr 11 (jesień) 2014,

Land art i geograficzne haiku, czyli sztuka wiązania, "Przegląd Kulturoznawczy" 1 (19) 2014, s. 21-32

Tkanie świata: obrazy w świecie Internetu rzeczy i ludzi, „Kwartalnik Filmowy" 85 (145) 2014, s. 206-219

Images of the City in the Making: Participatory Mapping, Dynamic Data Processing and Collective Knowledge, „Przegląd Kulturoznawczy" 4 (18) 2013

Spojrzenie przez wirtualne okno, „Kultura Współczesna" 4(79)/2013

Kultury mediów – zanurzenie w czas głęboki, "Kultura Współczesna" 2 (73)/2012

Rejestracja audio i odtwórczość jako twórczość: efekt fonografu, „Kultura Współczesna" 1 (72)/2012

Audiowizualność w poszukiwaniu paradygmatów, „Kwartalnik Filmowy" 73 (133) / 2011

Web 2.0 – między wikinomią a kontrkulturą – przypadek Facebooka, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis", Studia de Cultura I / 2010

Geomedia jako miejsce budowy. Poza logikę spektaklu, "Kultura Popularna" nr 3-4 (29-30)/ 2010, s. 140 – 154

Sto tysiecy miliardow dźwięków – podróż poza wzrokocentryzm (pejzaż dźwiękowy, soundwalk, audio safari), „Kultura Współczesna" 3/ 2010

Komponować świat, słuchając – dźwięk jako komunikacja, „Przegląd Kulturoznawczy" 1 (7) / 2010, s. 75-87.

Projektowanie jako negocjacja – między dominacją kodu a ekstazą partycypacji, „Kultura Współczesna", 3(61)/2009, s. 106-123.

Postpanoptyzm w przestrzeni gęstej informacyjnie: locative media jako media taktyczne, „Kultura Współczesna" 2(60)/2009, s. 136-151

Przestrzeń post-panoptykonu – od Digital Earth do Google Maps, „Przegląd Kulturoznawczy" nr 1(5) 2009

Przygody nowoczesności poza euroamerykańskim centrum, „Przegląd Kulturoznawczy" nr 3 / 2007, s. 20-32

Kulturoznawstwo – studia nad płcią. O potrzebie aliansu, „Kultura współczesna", nr 2 (52) / 2007, s. 171-189

Pasaże ekstazy, „Przegląd Kulturoznawczy", nr 2 / 2007, s. 176-189

Zagubiony w gatunkowym labiryncie – kilka uwag o modelu analizy gatunkowej w telewizji„Kultura Popularna", nr 1 (15)/2006, s. 137 – 142;