dr hab. Anna Nacher

anna.nacher@uj.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Mediów Audiowizualnych). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, antropologii audiowizualności, badaniach nad dźwiękiem, sztuce mediów. Aktualne tematy badań własnych: analiza przemian dyskursu przestrzeni w mediach nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, media lokacyjne, internet rzeczy), praktyki dyskursywne Internetu drugiej generacji (folksonomia i architektura informacji).

Od 2017 roku realizuje trzyletni projekt badawczy 2016/21/B/HS2/00746 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: "Estetyka obrazowania post-cyfrowego. Między nowym materializmem a filozofią zorientowaną na przedmiot".

W 2012 roku była merytorycznym kierownikiem projektu „Kultura miejska – węzły i przepływy" realizowanym przy współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Obserwatorium Kultury. W latach 2007 – 2009 uczestniczyła w dwuletnim ministerialnym projekcie badawczym „Miasto w sztuce – sztuka miasta: analiza kulturowa przestrzeni miejskich przełomu XX/XXI w."

W latach 2009 - 2013 koordynowała nową, interdyscyplinarną specjalizację (projektowanie gier wideo) realizowaną w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ze środków programu WIKING. Obecnie kursy specjalizacyjne z tego zakresu wchodzą w skład programu studiów kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

Sekretarz redakcji "Przeglądu Kulturoznawczego", członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Autorka bloga poświęconego dydaktyce i zainteresowaniom naukowym. Pasjonuje się muzyką współczesną i elektroniczną. 


Publikacje naukowe książkowe


Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Kraków 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rubieże kultury popularnej. Popkultura w świecie przepływów, Poznań 2012: Galeria Miejska Arsenał

Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Publikacje redagowane

Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Michał Gulik, Ewelina Twardoch red., Więcej niż obraz, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015,

Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Michał Gulik, Ewelina Twardoch red., Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015,

Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji (raport z badań), Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2012.


Publikacje naukowe w pracach zbiorowych (wybór)

The creative process as a "dance of agency" - Shelley Jackson's "Snow": performing literary text with elements, [w:] red. D. Cortes-Maduro, Digital Media and Textuality. From Creation to Archiving, Transcript Verlag, Bielefeld 2017

Obrazy w działaniu - mapy społecznej wyobraźni, [w:] Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Michał Gulik, Ewelina Twardoch red., Więcej niż obraz, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 503-519

Electrical Walks – Christina Kubisch [w:] red. P. Zawojski, Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Instytutcja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2015, książka do pobrania

„Drzewa mówią" – w stronę biomediów? [w:] red. P. Zawojski, Bio-techno-logiczny świat. Bioart oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu, 13 Muz, Szczecin 2015, s. 144-165,

Obraz nie jest rzeczą [w:] red. R.W. Kluszczyński, D. Rode, Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, Lódź 2015, s. 11-23,

Stelarc i jego doświadczeniowe machinarium / Stelarc and His Experiential Machinarium [w:] red. R. W. Kluszczyński, STELARC: Mięso metal i kod / rozchwiane chimery – STELARC: Meat, metal & Code / Contestable Chimeras, Centrum Sztuki Współczesnej Laźnia, Gdańsk 2014, s. 174-206.

Mashup as paratextual practice: beyond digital objects (in the age of networked media) [in:] N. Desrochers, D. Apollon (eds.), Examining Paratextual Theory and its Application in Digital Culture, IGI Global 2014

Poza festysz partycypacji, [w:]  red. R. Koschany, A. Skórzyńska, Edukacja kulturowa. Podręcznik, Centrum Praktyk Edukacyjnych & CK Zamek, POznań 2014, książka w otwartym dostępie

Fotografia w sieci – medialne stany skupienia / Online Photography – Media States of Matter, [w:] red. M. Michałowska, M. Szymanowicz, Pasja Fotografii. O miłośnikach i miłośniczkach, katalog 8. Biennale Fotografii, Poznań 2013

We Tell Stories – Storytelling In the Age of Media Convergence [w:] ed. R. Szczepaniak, Media Convergence – Approaches and Experiences, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013.

Poza cyfrowość w zwrocie cyfrowym – od humanistyki cyfrowej do spekulatywnej komputacji [w:] red. A. Radomski, R. Bomba, Zwrot cyfrowy w humanistyce, e-naukowiec, Lublin 2013 (publikacja do darmowego pobrania w pdf)

>>A Humument<< Toma Phillipsa jako aplikacja – między tekstem, kodem i ucieleśnieniem [w:] red. M. Górska-Olesinska, Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 173-177.

Między grą a codziennością – mobilne gry w przestrzeni hybrydowej [w:] red. A. Pitrus, Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, Wydawnictwo Uniwersytetu JAgiellońskiego, Kraków 2012

Folksonomia jako performatywna partyzantka semiotyczna [w:] red. A. Dytman-

 

 

Stasieńko, J. Stasieńko, Język @ multimedia 3. Dialog – konflikt, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 35-43;

 

Ku kognitywnej przestrzeni publicznej – strategie otwierania, [w:] red. P. Celiński, Mindware. Technologie dialogu, Warsztaty Kultury – WSPiA, Lublin 2012, s. 147-161;

 

Alternate reality narrative – granice tekstu, [w:] red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Od liberatury do e-literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

 

Geomedia – między mediami a lokalizacją [w:] red. P. Celiński, Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2011, s. 197 – 209;

 

Negocjacje protokołu. Dlaczego warto kreślić odmienne historie nowych mediów? [w:] red. A. Gwóźdź, Granice kultury, Wydawnictwo Naukowe „Sląsk", Katowice 2010

 

Bio Mapping Christiana Nolda – transmedialna retoryka wędrowna [w:] red. T. Załuski, Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Łódź 2010, s. 232 – 244;

 

Serial 2.0 – model do składania, [w:] red. M. Filiciak, B. Giza, Postsoap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe „Scholar", s. 224 – 237

 

Kultura jako kapitał kłopotliwy albo jak miasto konsumuje sztukę i co z tego wynika [w:] red. E. Rewers, A. Skórzyńska, Sztuka - kapitał kulturowy polskich miast, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 307 – 327

 

Wielokrotność związkow z miejscem – dyskurs przestrzeni w świecie nowych mediów [w:] red. W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora, M. Kosińska, Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2010

 

Mobilne, wirtualne, realne. Rekonfiguracja doświadczenia miejskiego między nowoczesnością a postnowoczesnością [w:] red. T. Majewski, Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, Warszawa 2009: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 103–118.

Globalne strategie, lokalne praktyki? Gender jako negocjacja znaczeń w telewizji doby globalizacji [w:] red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Nowa Audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, Kraków 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 59–71.

Gender studies a kulturowa zmiana praktyk wiedzy w świecie nowych mediów [w:] red. J. Kochanowski, Społeczeństwo, wiedza, demokracja, Łódź 2008: „Wschód – Zachód", s. 81–95.

Reality TV niebezpieczne związki z rzeczywistością [w:] Rzeczywistość a dokument, red. M. Miśkowiec, M. Kozień-Świca, Kraków 2008: Muzeum Historii Fotografii, s. 100–110.

 

Publikacje w czasopismach naukowych (wybór)

Internet of things and automation of imaging: beyond representationalism, "communication+1", vol. 5 (2016) Machine Communication

Gry wideo wchodzą w dorosłość: w stronę lokalnej genealogii dyskusji wokół gier artystycznych, "Kultura Współczesna" 2 / 2016

Opowiadać (z) przestrzenią i sieciami, „Teksty Drugie" 3/2015

Cyfrowa humanistyka na styku sztuki, nauki i technologii, „Czas Kultury" 2/2015, s. 20-28,

Teletechnologie, linie i cyfrowe ślady. Od sytuacjonizmu i land artu do sztuki mediów lokacyjnych, "Sztuka i dokumentacja" nr 11 (jesień) 2014,

Land art i geograficzne haiku, czyli sztuka wiązania, "Przegląd Kulturoznawczy" 1 (19) 2014, s. 21-32

Tkanie świata: obrazy w świecie Internetu rzeczy i ludzi, „Kwartalnik Filmowy" 85 (145) 2014, s. 206-219

Images of the City in the Making: Participatory Mapping, Dynamic Data Processing and Collective Knowledge, „Przegląd Kulturoznawczy" 4 (18) 2013

Spojrzenie przez wirtualne okno, „Kultura Współczesna" 4(79)/2013

Kultury mediów – zanurzenie w czas głęboki, "Kultura Współczesna" 2 (73)/2012

Rejestracja audio i odtwórczość jako twórczość: efekt fonografu, „Kultura Współczesna" 1 (72)/2012

Audiowizualność w poszukiwaniu paradygmatów, „Kwartalnik Filmowy" 73 (133) / 2011

Web 2.0 – między wikinomią a kontrkulturą – przypadek Facebooka, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis", Studia de Cultura I / 2010

Geomedia jako miejsce budowy. Poza logikę spektaklu, "Kultura Popularna" nr 3-4 (29-30)/ 2010, s. 140 – 154

Sto tysiecy miliardow dźwięków – podróż poza wzrokocentryzm (pejzaż dźwiękowy, soundwalk, audio safari), „Kultura Współczesna" 3/ 2010

Komponować świat, słuchając – dźwięk jako komunikacja, „Przegląd Kulturoznawczy" 1 (7) / 2010, s. 75-87.

Projektowanie jako negocjacja – między dominacją kodu a ekstazą partycypacji, „Kultura Współczesna", 3(61)/2009, s. 106-123.

Postpanoptyzm w przestrzeni gęstej informacyjnie: locative media jako media taktyczne, „Kultura Współczesna" 2(60)/2009, s. 136-151

Przestrzeń post-panoptykonu – od Digital Earth do Google Maps, „Przegląd Kulturoznawczy" nr 1(5) 2009

Przygody nowoczesności poza euroamerykańskim centrum, „Przegląd Kulturoznawczy" nr 3 / 2007, s. 20-32

Kulturoznawstwo – studia nad płcią. O potrzebie aliansu, „Kultura współczesna", nr 2 (52) / 2007, s. 171-189

Pasaże ekstazy, „Przegląd Kulturoznawczy", nr 2 / 2007, s. 176-189

Zagubiony w gatunkowym labiryncie – kilka uwag o modelu analizy gatunkowej w telewizji„Kultura Popularna", nr 1 (15)/2006, s. 137 – 142;