dr Waldemar Frąc

w.frontz@poczta.fm

Adiunkt w Katedrze Teorii i Antropologii Filmu. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył filologię polską o specjalności filmoznawczej oraz filozofię. Stopień doktora nauk o sztuce w zakresie filmoznawstwa uzyskał na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Kończy także drugi doktorat – z filozofii (Wydz. Filozoficzny UJ). Jego zainteresowania skupiają się wokół teorii filmu, historii myśli filmowej oraz antropologii kina. W refleksji  filozoficznej  koncentruje się na  szeroko pojętej problematyce aksjologicznej (filozofia kultury, etyka, estetyka). Od momentu powstania "Przeglądu Kulturoznawczego" (czasopisma Komitetu Nauk o Kulturze PAN) był jego współredaktorem (z funkcji tej zrezygnował  ze względu na prace związane z dysertacją habilitacyjną).

 

Opublikował:

Kino możliwe, Kraków 2003.

Ważniejsze artykuły:

Andrzej Barański - spełnienie pamięci w obrazie, (w:) Autorzy kina polskiego, red. G. Stachówna i J. Wojnicka, Kraków 2004.

Cielesność filmu, filmowość ciała, „Kwartalnik Filmowy” 2013, nr 83-84.

Cierpienie czy sens? „Zycie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” K. Zanussiego, (w:) Cierpienie i nadzieja w twórczości Krzysztofa Zanussiego, red. A. Baczyński, M. Drożdż, M. Legan, Kraków 2015.

Audiowizualność jako wyzwanie etyczne, „Przegląd Kulturoznawczy" 2006, nr 1.

Dotknięcie śmierci obrazem - potrzeba sensu. Wykonać wyrok Stephena Frearsa, „Kwartalnik Filmowy" 2006, nr 53.

Filmowe sensy choroby, (w:) Wokół choroby, medycyny i praktyk medycznych. Teorie-konteksty-interpretacje, red. K.Łeńska-Bąk i M. Sztandara, Opole 2009.

Kino i twarda rzeczywistość, „Kwartalnik Filmowy” 2011, nr 75-76.

Kino: pytanie rzeczy, „Kwartalnik Filmowy” 2011, nr 74.

Kinowa transcendencja czasu, „Przegląd Kulturoznawczy” 2015, nr 2 (24).

Między mitem i historią jest realność zła, „Kwartalnik Filmowy” 2012, nr 77-78.

Obiektywizm subiektywnych pragnień. Transcendencja zmysłowości w Uczcie Babette Gabriela Axela, „Kwartalnik Filmowy" 2009, nr 66.

Obraz czasu w samotności. Pętla Wojciecha Jerzego Hasa, „Kwartalnik Filmowy" 2003,       nr 43.

Odsłanianie możliwości. O szczególnej tendencji rozwoju kina, „Kultura Popularna" 2003,     nr 1.

Odżywianie ciała - ożywianie ducha? Filmowe wizualizacje, (w:) Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2007.

Pozbawiona istoty śmierć. Domknięcie tryptyku Iwaszkiewicza-Wajdy, „Ethos" 2010, nr 1 (89).

Rozpacz racjonalisty. Wokół filozoficznych wymiarów myśli Siergieja Eisensteina, (w:) Studia z filozofii filmu, red. A. Zalewski, „Principia. Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej", t. XXVI, Kraków 2000.

Śmierć ciała - pytanie o człowieka. Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową Krzysztofa Zanussiego, „Kwartalnik Filmowy" 2004, nr 47-48.

W poszukiwaniu siebie: kino wobec teatru, (w:) Między filmem a teatrem, red. S. Bobowski, M. Lesiak, M.Różewicz, Wrocław 2012.