Inne: stypendia, wydarzenia, projekty

 

 

Warsztaty i kursy podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy

 

Zbliża się koniec Twoich studiów….

Coraz częściej myślisz  co dalej?

Jak poradzisz sobie na rynku pracy?

Czy zdobyłeś potrzebną wiedzę i umiejętności?

 

 

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza

studentki i studentów studiów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyjątkiem CM UJ)

na

bezpłatne warsztaty, kursy i wizyty studyjne podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy

Rejestracja żetonowa na zajęcia realizowane w ramach w projektu

rozpocznie się 1 października 2017

przez system USOSweb

Oferujemy:

  • Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji
  • Kursy językowe (również kursy kończące się certyfikowanymi egzaminami)
  • Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
  • Warsztaty z przedsiębiorczości
  • Wizyty studyjne w instytucjach zagranicznych

Więcej informacji na stronie: www.jcrk.uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

MOST

 

 

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

 

zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który rozpoczyna niebawem kolejną edycję, umożliwiającą wyjazd w roku akademickim 2018/2019. Program MOST, oferujący wymianę studentów i doktorantów polskich uczelni, funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach Programu ERASMUS.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK), a udział w wymianie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie mogą studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod adresem: https://most.uka.uw.edu.pl/  

W terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2018 r. pod wskazanym powyżej adresem potrwa rejestracja na wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2018/2019.

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Wsparcia Dydaktyki http://www.dydaktyka.uj.edu.pl oraz oficjalnej strony Programu MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna , na której znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki i instrukcje dotyczące rejestracji na Program oraz zasady wymiany.

 

 

Zapraszamy raz jeszcze do wzięcia udziału w Programie!

 

 

...........................................................................................................................

 

 

Uwaga! ważne! informacja dotycząca spraw dydaktycznych

Prosimy studentów kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2014 roku w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz o wywiązywanie się z obowiązków wynikających z tego zarządzenia.

Zarządzenie jest dostępne do ściągniecia

................................................................................................................................

 

 

 

Archiwum: II ZJAZD FILMOZNAWCÓW I MEDIOZNAWCÓW

Dyskursy widzialności”

810 grudnia 2016 roku, Kraków

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

http://ptbfm.org/ii-zjazd/

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

 

 OPIS OGÓLNY

W czerwcu 2013 roku, z inicjatywy prof. Andrzeja Gwoździa, odbył się w Kamieniu Śląskim I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców. Rozpoczęte wówczas prace nad powołaniem Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami zostały sfinalizowane dwa lata później w 2015 roku. Celem Towarzystwa, jak zostało to ujęte w Statucie, jest: prowadzenie i wspieranie badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – formami filmu, kina, mediów, sztuk i widowisk audiowizualnych, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o filmie, kinie, mediach, sztukach i widowiskach audiowizualnych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, wreszcie stymulowanie współpracy i dyskusji naukowej, również międzynarodowej, między badaczami z różnych ośrodków naukowych. Jednym ze sposobów realizacji wymienionych celów jest organizowanie zjazdów i konferencji naukowych.

 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w II Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców organizowanym pod auspicjami nowo powstałego Towarzystwa. Z uwagi na fakt, że naszą intencją jest również integrowanie środowiska polskich badaczy nad filmem i mediami oraz stworzenie platformy do dalszej współpracy przy wykorzystaniu struktur Towarzystwa, chcielibyśmy zachować otwartą formułę tematyczną. Hasło przewodnie Zjazdu – „Dyskursy widzialności” – prosimy traktować możliwie szeroko i inkluzywnie.

 

Harmonogram zjazdu http://ptbfm.org/ii-zjazd/

 

Wykłady plenarne:

CZWARTEK 8 grudnia 2016

Prof. Karl Sierek, Uniwersytet w Jenie: Obrazy zdolne do przemawiania. „Wiarygodna kinematografia” Martina Bubera

 

Uczestnictwo w percepcji obrazów i dźwięków wykracza daleko poza samo postrzeganie wzrokowe i słuchowe. Nawiązuje ono do wspólnotowego współodczuwania, głęboko osadzonego w antropologicznym ukonstytuowaniu człowieka. Pytanie o tego rodzaju uczestnictwo, oparte na cielesnych afektach i odruchach, nie zostało adekwatnie wyjaśnione przez znane, obowiązujące teorie wizualności i postrzegania wzrokowego, dlatego poszukuje się innych koncepcji i teorii, które byłyby przydatne w próbach dokonania takiej analizy.

W wykładzie zostaną przedstawione i przeanalizowane dwa projekty jednego ze znanych filozofów, mających istotny wkład w rozważania nad kwestią zaangażowania percepcyjnego – austriackiego myśliciela, pochodzenia żydowskiego Martina Bubera. Pierwszy z projektów wynika z ustanowienia przez Bubera trzech różnych rodzajów procesu postrzegania: obserwowania, oglądania oraz pojmowania (Innewerden). Projekt ten uzmysławia przejście od sfery tego, co widzialne do tego, co wypowiadalne i wprowadza koncepcję tzw. obrazów wywołujących ekscytację [Erregungsbilder].  Wynika natomiast z próby opisu cielesnego doświadczenia w procesie postrzegania, opierającego się na szczególnej, dialogicznej relacji między postrzegającym oraz obrazem – relacji spotkania. Kolejna część wykładu dotyczy drugiego z prezentowanych projektów Bubera – koncepcji przestrzeni procesu percepcyjnego. Została ona przedstawiona w dwóch dziełach filozofa: w „Zwiesprache” [praca nie tłumaczona na język polski] oraz w traktacie „Ja i Ty” [niem. Ich und Du, w Polsce wydane pod tytułem: „Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych]. Dotyczy ona sposobu istnienia obrazów w przestrzeni medialnej, rozwijając kategorię „wiarygodnej kinematografii” – serii obrazów prezentowanych poprzez myśli – której sformułowanie przez Bubera zbiegło się w czasie z premierami wielkich dzieł kina lat 20. XX wieku, takich jak „Faust” czy dwie części „Nibelungów”. Wiąże się natomiast z koncepcją obrazów wywołujących ekscytację, których przykładem są ruchome obrazy kinowe, przykuwające do ekranu.

Obie propozycje teoretyczne Bubera stanowią interesujący wkład do rozważań nad procesami percepcyjnymi, podejmowanymi przez antropologię filmu i mediów. Warto je przywołać dzisiaj jako uzupełnienie, a być może wręcz alternatywę dla badań kognitywistycznych i neurobiologicznych.         


 

SOBOTA 10 grudnia 2016

Prof. dr hab. Piotr Francuz, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Magiczne medium

 

Jednym z ciekawszych odkryć w dziedzinie szeroko rozumianego medioznawstwa było przesunięcie akcentu z poszukiwania odpowiedzi na pytanie „co media robią z odbiorcą?”, na pytanie „co odbiorca robi z mediami?”. Jednak, moim zdaniem, najciekawsze dzieje się między, na styku dzieła i odbiorcy, czyli właśnie w przestrzeni medium. Jeżeli mówimy, że film, książka lub obraz są medium to dlatego, że ich struktura wytwarza specyficzne warunki odbioru konkretnych dzieł. Struktura medium w określony sposób pobudza umysł/mózg odbiorcy, z wszystkimi tego zamierzonymi i niezamierzonymi skutkami, zarówno dla dzieła, jak i jego odbiorcy. Warto jednak pamiętać, że - z jednej strony - ludzki umysł ma ograniczone możliwości przetwarzania danych percepcyjnych. Z drugiej zaś - stale dąży do ich uspójniania z własnym doświadczeniem, wytwarzając nowe stany. Dysponuje także sporą ilością mechanizmów gotowych, aby wg utrwalonych przepisów nadać specyficzny sens każdej nowej danej docierającej do niego za pośrednictwem zmysłów. W ramach wykładu chciałbym skoncentrować się na czterech mechanizmach umysłowych podrażnionych przez dzieło audiowizualne w przestrzeni medium: percepcji, wyobraźni, pamięci i kreatywności.

 

 

Sobota, 10 grudnia, 12.15-12.45

Prezentacja Narodowego Centrum Kultury (Z LOGO)

Narodowe Centrum Kultury Filmowej to zaplanowane jako centralne w Polsce i unikatowe w tej części Europy miejsce dla wszystkich zainteresowanych światem filmu i kulturą audiowizualną. Zlokalizowane w wyjątkowej przestrzeni zrewitalizowanej elektrociepłowni EC1 – w sercu Nowego Centrum Łodzi, na przestrzeni kolejnych 3 lat udostępni dla odwiedzających korzystające z najnowocześniejszych form wystawienniczych ekspozycje opowiadające o przemianach technik audiowizualnych, realizacji produkcji filmowych i historii kina polskiego. Znajdzie się tu także 3-salowe kino i ultranowoczesna biblioteka filmowa, a stałe i czasowe wystawy uzupełni szerokie spektrum działań edukacyjnych.

 

 

 

Wieczór autorski – o kinie, fotografii, mediach w polskich publikacjach

 

Piątek 9 grudnia 2016, 19.00-21.00, Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Aula A1

 

Koordynator spotkania: Dawid Rydzek, doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ


Wieczór autorski to okazja do poznania najnowszych publikacji w języku polskim poświęconych szeroko rozumianej kulturze wizualnej, kinu, fotografii oraz mediom. Zaproszeni autorzy będą dyskutować o interesujących ich zagadnieniach i sposobach, w jaki można – czy trzeba jej badać we współczesnych kontekstach naukowych, technologicznych, kulturowych.

 

 

Komitet Organizacyjny Zjazdu

Przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Prorektor ds. kształcenia (Uniwersytet Pedagogiczny)

Zastępczyni: dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

 

Członkowie:

prof. dr hab. Krzysztof Loska (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny)

dr Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny)

dr Agnieszka Walecka-Rynduch (Uniwersytet Pedagogiczny)

Sekretarz:  mgr Filip Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

Księgowa Zjazdu: mgr Elżbieta Wilkosz

 

Archiwum: wykład prof. Scotta Rettberga

Instytut Kultury UJ, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej zapraszają na wykład

 

prof. Scotta Rettberga (University of Bergen)

 

Interrogating Realities: Combinatory Poetics and Expanded Cinema

 

Wprowadzenie: dr Anna Nacher (Instytut Sztuk Audiowizualnych), dr Piotr Marecki (Instytut Kultury)

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Łojasiewicza 4, 2. października (piątek), godz. 9.45, s. 0.215

 

Scott Rettberg, amerykański artysta i wykładowca, profesor na Universytecie w Bergen, założyciel Electronic Literature Organization, autor literackich hipertekstów, generatorów poetyckich, narracji lokacyjnych i wlepkowych oraz - ostatnio - projektu Hearts and Minds: The Interrogations: aplikacji na system poszerzonej wirtualnej rzeczywistości CAVE 2, poświęconej problemowi przesłuchań więźniów w amerykańskich obozach jenieckich w Iraku i Afganistanie. Jednym z najbardziej omawianych utworów autora, napisanym wraz z Williamem Gillespie, Dirkiem Strattonem i Frankiem Marquardtem jest The Unknown (1999), imponująca objętościowo, hipertekstowa powieść drogi, będąca metatekstową, postmodernistyczną parodią "poważnego hipertekstu" spod znaku Storyspace.  Duch pracy zespołowej i zderzanie literatury z happeningiem charakteryzują kolejne projekty Rettberga, m.in powieść wlepkową Implementation (2006) napisanej wspólnie z Nickiem Montfortem czy Katastrofetrilogien (2011, z Rodrickiem Cooverem). Rettberg jest także autorem generatora poezji Frequency (2009), napisanego w języku Ruby i eksplorującego poetycki potencjał 200 najbardziej popularnych słów w języku angielskim. Przełamujące granice literatury, pisane z myślą o wykonaniu na żywo, prezentacji w galerii i interakcji z publicznością prace Scotta Rettberga pokazywane były na wielu artystycznych imprezach i w galeriach sztuki, m.in w Beall Center w Irvine California, Slought Foundation w Filadelfii, w The Krannert Art Museum na Uniwersytecie Illinois oraz na festiwalach Electronic Literature Organization na całym świecie. Scott Rettberg jest założycielem i pierwszym szefem Electronic Literature Organization, liderem i koordynatorem grantu HERA, przyznanego przez Fundację Rockefellera, przewodniczy też międzynarodowemu projektowi badawczemu ELMCIP (Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice).