Konferencje naukowe organizowane w ISzA

 

Call for Papers: Comparative and Transnational Perspectives on Women’s Cinema

in the GDR and Poland 1945-1989

International Workshop: Leipzig, 14-16 November 2019

Leibniz-Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO)

 

Leibniz-Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO) is now accepting submissions for the international academic workshop focusing on women’s cinema in the GDR and Poland from the end of the World War II in 1945 to the fall of the Berlin Wall in 1989. We invite proposals from researchers and practitioners working in the following fields: history and theory of film, television and other audiovisual media; production studies; film and literary genre theory; gender studies; queer theory; cultural studies; social studies; philosophy; history of Central and Eastern Europe.

The workshop aims to encourage reflection on the position of women in Polish and East German socialist film industries and film cultures. The goal of the workshop is not only to highlight examples of film- and media-related work by women, but also to expand existing methodological approaches as well as to develop new comparative and transnational modes of evaluating Central and Eastern European woman’s film-making in its various sociopolitical, ideological and aesthetic dimensions.

            The workshop will be held at GWZO in Leipzig on 14-16 November 2019. Papers will be presented in thematic sessions which will be followed by round-table discussions. Possible topics include (but are not limited to):

 

1. Women’s authorship and creative practices in film-making:

 • Individual artistic choices of topics, genres, and styles
 • Narrating women’s issues: visions of everyday life and social relations in terms of gender, age, living conditions, family and motherhood, professional environment, education and career
 • Models of womanhood, constructions of female identity in relation to dominant cultural or ideological patterns, national traditions (e.g. Polish romanticism, Heimat), and propaganda policies in Poland and the GDR

 

2. Position of women in national film cultures and industries:

 • Histories of women's creative practice in film, television and other media
 • Gendering of functions and jobs in film industries
 • Women’s work on film sets and in post-production
 • Women in non-professional cinema: amateur film-making and film clubs, home movie tradition
 • Women as students, teachers, and practitioners in film schools

 

3. Women as film critics and academic researchers in the field of film and other media: 

 • Women’s writing on film, television and other media in film journals, daily press and popular magazines
 • Women’s participation in film festivals and film clubs
 • Film and media studies,  crucial research projects and publications by women

 

During the last day of the seminar, there will be a discussion forum providing opportunities to dialogue over all sessions and topics. Beyond a simple summary of the workshop, the goals of this closing format are: to compare participants’ diverse research methodologies;  to foster fuller understanding of the cultural, social, geopolitical, and economic history of Central and Eastern European film industries; and to encourage conversations towards collaboration or continued academic cooperation (e.g. a full-time research project)  on the subjects of women’s cinema in Eastern, Central and Western Europe.

 

Proposals for twenty-minute presentations should include the title of the presentation, an abstract specifying the main issues and the methodology (up to 400 words), as well as a short CV or a short biographical statement. The proposals can be written in either English, German or Polish. The presentations during the workshop are to be held in English.

Deadline for the proposals: July 31st, 2019

Please send the proposals to both:

maciej.peplinski[at]leibniz-gwzo.de

m.radkiewicz[at]uj.edu.pl

 

There will be no workshop fee. Accommodation and meals (coffee breaks, lunch, dinner) will be provided. Travel costs will be reimbursed up to 150 €. The workshop is supported by the funds of the Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung. The Polish partner institution for the workshop is the Institute of Audiovisual Arts of the Jagiellonian University in Kraków.

 

 

............................................................................................................................

Archiwum

Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka "Religia w filmie, film w religii" 31.05.-01.06.2019 

 

harmonogram do pobrania 

Archiwum

 

II ZJAZD FILMOZNAWCÓW I MEDIOZNAWCÓW

 „Dyskursy widzialności”

810 grudnia 2016 roku, Kraków

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

http://ptbfm.org/ii-zjazd/

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

 

 OPIS OGÓLNY

W czerwcu 2013 roku, z inicjatywy prof. Andrzeja Gwoździa, odbył się w Kamieniu Śląskim I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców. Rozpoczęte wówczas prace nad powołaniem Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami zostały sfinalizowane dwa lata później w 2015 roku. Celem Towarzystwa, jak zostało to ujęte w Statucie, jest: prowadzenie i wspieranie badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – formami filmu, kina, mediów, sztuk i widowisk audiowizualnych, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o filmie, kinie, mediach, sztukach i widowiskach audiowizualnych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, wreszcie stymulowanie współpracy i dyskusji naukowej, również międzynarodowej, między badaczami z różnych ośrodków naukowych. Jednym ze sposobów realizacji wymienionych celów jest organizowanie zjazdów i konferencji naukowych.

 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w II Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców organizowanym pod auspicjami nowo powstałego Towarzystwa. Z uwagi na fakt, że naszą intencją jest również integrowanie środowiska polskich badaczy nad filmem i mediami oraz stworzenie platformy do dalszej współpracy przy wykorzystaniu struktur Towarzystwa, chcielibyśmy zachować otwartą formułę tematyczną. Hasło przewodnie Zjazdu – „Dyskursy widzialności” – prosimy traktować możliwie szeroko i inkluzywnie.

 

Harmonogram zjazdu http://ptbfm.org/ii-zjazd/

 

Wykłady plenarne:

CZWARTEK 8 grudnia 2016

Prof. Karl Sierek, Uniwersytet w Jenie: Obrazy zdolne do przemawiania. „Wiarygodna kinematografia” Martina Bubera

 

Uczestnictwo w percepcji obrazów i dźwięków wykracza daleko poza samo postrzeganie wzrokowe i słuchowe. Nawiązuje ono do wspólnotowego współodczuwania, głęboko osadzonego w antropologicznym ukonstytuowaniu człowieka. Pytanie o tego rodzaju uczestnictwo, oparte na cielesnych afektach i odruchach, nie zostało adekwatnie wyjaśnione przez znane, obowiązujące teorie wizualności i postrzegania wzrokowego, dlatego poszukuje się innych koncepcji i teorii, które byłyby przydatne w próbach dokonania takiej analizy.

W wykładzie zostaną przedstawione i przeanalizowane dwa projekty jednego ze znanych filozofów, mających istotny wkład w rozważania nad kwestią zaangażowania percepcyjnego – austriackiego myśliciela, pochodzenia żydowskiego Martina Bubera. Pierwszy z projektów wynika z ustanowienia przez Bubera trzech różnych rodzajów procesu postrzegania: obserwowania, oglądania oraz pojmowania (Innewerden). Projekt ten uzmysławia przejście od sfery tego, co widzialne do tego, co wypowiadalne i wprowadza koncepcję tzw. obrazów wywołujących ekscytację [Erregungsbilder].  Wynika natomiast z próby opisu cielesnego doświadczenia w procesie postrzegania, opierającego się na szczególnej, dialogicznej relacji między postrzegającym oraz obrazem – relacji spotkania. Kolejna część wykładu dotyczy drugiego z prezentowanych projektów Bubera – koncepcji przestrzeni procesu percepcyjnego. Została ona przedstawiona w dwóch dziełach filozofa: w „Zwiesprache” [praca nie tłumaczona na język polski] oraz w traktacie „Ja i Ty” [niem. Ich und Du, w Polsce wydane pod tytułem: „Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych]. Dotyczy ona sposobu istnienia obrazów w przestrzeni medialnej, rozwijając kategorię „wiarygodnej kinematografii” – serii obrazów prezentowanych poprzez myśli – której sformułowanie przez Bubera zbiegło się w czasie z premierami wielkich dzieł kina lat 20. XX wieku, takich jak „Faust” czy dwie części „Nibelungów”. Wiąże się natomiast z koncepcją obrazów wywołujących ekscytację, których przykładem są ruchome obrazy kinowe, przykuwające do ekranu.

Obie propozycje teoretyczne Bubera stanowią interesujący wkład do rozważań nad procesami percepcyjnymi, podejmowanymi przez antropologię filmu i mediów. Warto je przywołać dzisiaj jako uzupełnienie, a być może wręcz alternatywę dla badań kognitywistycznych i neurobiologicznych.         


 

SOBOTA 10 grudnia 2016

Prof. dr hab. Piotr Francuz, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Magiczne medium

 

Jednym z ciekawszych odkryć w dziedzinie szeroko rozumianego medioznawstwa było przesunięcie akcentu z poszukiwania odpowiedzi na pytanie „co media robią z odbiorcą?”, na pytanie „co odbiorca robi z mediami?”. Jednak, moim zdaniem, najciekawsze dzieje się między, na styku dzieła i odbiorcy, czyli właśnie w przestrzeni medium. Jeżeli mówimy, że film, książka lub obraz są medium to dlatego, że ich struktura wytwarza specyficzne warunki odbioru konkretnych dzieł. Struktura medium w określony sposób pobudza umysł/mózg odbiorcy, z wszystkimi tego zamierzonymi i niezamierzonymi skutkami, zarówno dla dzieła, jak i jego odbiorcy. Warto jednak pamiętać, że - z jednej strony - ludzki umysł ma ograniczone możliwości przetwarzania danych percepcyjnych. Z drugiej zaś - stale dąży do ich uspójniania z własnym doświadczeniem, wytwarzając nowe stany. Dysponuje także sporą ilością mechanizmów gotowych, aby wg utrwalonych przepisów nadać specyficzny sens każdej nowej danej docierającej do niego za pośrednictwem zmysłów. W ramach wykładu chciałbym skoncentrować się na czterech mechanizmach umysłowych podrażnionych przez dzieło audiowizualne w przestrzeni medium: percepcji, wyobraźni, pamięci i kreatywności.

 

 

Sobota, 10 grudnia, 12.15-12.45

Prezentacja Narodowego Centrum Kultury (Z LOGO)

Narodowe Centrum Kultury Filmowej to zaplanowane jako centralne w Polsce i unikatowe w tej części Europy miejsce dla wszystkich zainteresowanych światem filmu i kulturą audiowizualną. Zlokalizowane w wyjątkowej przestrzeni zrewitalizowanej elektrociepłowni EC1 – w sercu Nowego Centrum Łodzi, na przestrzeni kolejnych 3 lat udostępni dla odwiedzających korzystające z najnowocześniejszych form wystawienniczych ekspozycje opowiadające o przemianach technik audiowizualnych, realizacji produkcji filmowych i historii kina polskiego. Znajdzie się tu także 3-salowe kino i ultranowoczesna biblioteka filmowa, a stałe i czasowe wystawy uzupełni szerokie spektrum działań edukacyjnych.

 

 

 

Wieczór autorski – o kinie, fotografii, mediach w polskich publikacjach

 

Piątek 9 grudnia 2016, 19.00-21.00,

 

Koordynator spotkania: Dawid Rydzek, doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ


Wieczór autorski to okazja do poznania najnowszych publikacji w języku polskim poświęconych szeroko rozumianej kulturze wizualnej, kinu, fotografii oraz mediom. Zaproszeni autorzy będą dyskutować o interesujących ich zagadnieniach i sposobach, w jaki można – czy trzeba jej badać we współczesnych kontekstach naukowych, technologicznych, kulturowych.

 

 

Komitet Organizacyjny Zjazdu

Przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Prorektor ds. kształcenia (Uniwersytet Pedagogiczny)

Zastępczyni: dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

 

Członkowie:

prof. dr hab. Krzysztof Loska (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny)

dr Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny)

dr Agnieszka Walecka-Rynduch (Uniwersytet Pedagogiczny)

Sekretarz:  mgr Filip Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

Księgowa Zjazdu: mgr Elżbieta Wilkosz

 

plakat

program

 

 

 

Największa w Polsce uroczysta konferencja z okazji 90. urodzin Andrzeja Wajdy

Konteksty bogatej twórczości Andrzeja Wajdy zaprezentowane podczas ogólnopolskiej dwudniowej konferencji naukowej

W dniach 5-6 czerwca w Krakowie odbędzie się uroczysta sesja naukowa organizowana z okazji 90. urodzin Andrzeja Wajdy. Na uczestników czeka spotkanie z Mistrzem, wykłady laudacyjne oraz spotkania z najwybitniejszymi polskimi wykładowcami. Prelegentami wydarzenia będą m.in.: prof. Tadeusz Lubelski, prof. Andrzej Chwalba, prof. Jacek Purchla oraz prof. Jacek Popiel. Organizatorami konferencji są: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Krakow Film Commission, Uniwersytet Jagielloński oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, a partnerami: Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Międzynarodowe Centrum Kultury i Filmoteka Narodowa.

Uroczysta sesja naukowa uświetnia obchody dziewięćdziesiątych urodzin wybitnego reżysera filmowego i teatralnego Andrzeja Wajdy. Merytoryczny nadzór nad wydarzeniem sprawować będzie profesor Tadeusz Lubelski. W trakcie sesji  zostaną zaprezentowane wielorakie konteksty bogatej twórczości Andrzeja Wajdy. 

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy spotkają się z Andrzejem Wajdą i wezmą udział w specjalnym oprowadzaniu kuratorskim po wystawie jego szkiców, która do 31 sierpnia jest prezentowana w Muzeum Manggha. Zebrani wysłuchają wykładów i analiz filmoznawczych zaprezentowanych przez wybitnych specjalistów z całego kraju. Tematyczne wykłady związane z Mistrzem wygłoszą: prof. dr hab. Andrzej Chwalba, dr hab. Joanna Walaszek, prof. dr hab. Tadeusz Lubelski oraz prof. dr hab. Jacek Purchla.

Drugi dzień konferencji zostanie podzielony na cztery tematyczne panele: „Filmy Andrzeja Wajdy i historia", „Andrzej Wajda, reżyser teatralnych wydarzeń", czy „Andrzej Wajda w przestrzeni wizualnej". Wśród poruszonych wątków pojawią się m.in.: „Reprezentacja historii w trylogii Człowiek z marmuru – Człowiek z żelaza – Wałęsa. Człowiek z nadziei", „Ciało w filmach Andrzeja Wajdy", „Teatr śmierci Kantora i Wajdy" oraz „Bogini niecenzuralna. Transgresje figury Polonii w wyobraźni wizualnej Andrzeja Wajdy". Dwudniowe spotkanie środowiska akademickiego i filmowego będzie bogate nie tylko w możliwości nawiązania współpracy ze specjalistami, ale również nawiązania kontaktów z osobami zainteresowanymi filmem.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja online na stronie: www.konferencjawajda90.pl rozpocznie się w poniedziałek (23 maja). Liczba uczestników ograniczona.

Organizatorami konferencji są: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Krakow Film Commission, Uniwersytet Jagielloński – Katedra Historii Filmu Polskiego Instytutu Sztuk Audiowizualnych oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, a partnerami: Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Międzynarodowe Centrum Kultury i  Filmoteka Narodowa. 

 

 

Archiwum

 

CONFLICT AND CONTROVERSY in small cinemas

The Seventh International Conference on Small Cinemas

Krakow, 28-29 September 2016

 

CONFLICT AND CONTROVERSY dominate the headlines; they are present in popular culture and in film on a large scale. Conflict and controversy are at the basis of almost every political event communicated in the contemporary media. Due to the vastness of the project, we have chosen to seek the representation of conflict and controversy only in contemporary cinemas, including fiction film, documentary film, short film and private cinema and disregarding other media like television and internet for now while keeping in mind the fact that all the other media influence the content and modes of production in small cinemas to a great extent.

The foremost objective of this project is to examine, from the point of view of both interdisciplinary and intercultural studies, small cinemas and their presentation of society at its most vulnerable time when people experience conflicts of all kinds. The international nature of our gathering will allow us to combine invaluable perspectives and points of view on the ways conflict and controversy are portrayed by small cinemas.

Organizers:

Institute of Audiovisual Arts at the Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University in Krakow

The Department of Film Studies, Faculty of Arts and Humanities at the University of Western Ontario in Canada

The University of Economics and Humanities in Bielsko-Biała

State University of New York at Oswego, USA.

 

Thematic areas:

I. Distribution of wealth

 • New poverty

 • New hunger

 • Classism

 • Work Migration

 • Pleasure migration (tourism)

II. Stereotypes

 • Stereotype – theoretical debate on the meaning, ideology and history of the term

 • Origin of stereotypes: antagonism, violence, colonial practices, the politics of oppression

 •  Racial and ethnical stereotypes

 • Gender stereotypes

 • LGBT stereotypes

 • Ethnic/sexual/race/national stereotypes at the crossroads

 • Physical, mental disabilities in cinema

III. Terrorism and the war with terror 

IV. Exploitation of women and children and economically underprivileged

V. New aesthetics in small cinemas

VI. Ecology, protection of environment, biological engineering

Place: Institute of Audiovisual Arts at the Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University in Krakow

Contact: Prof Janina Falkowska falkow@uwo.ca;

Associate Prof. Lenuta Giukin lenuta.giukin@oswego.edu;

Prof. Krzysztof Loska krzysztof.loska@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Kiejziewicz agnes.kiejziewicz@gmail.com (technical matters)

Paper proposals: Please send a 300 words Paper Proposal to Janina, Lenuta or Krzysztof in English or Polish by the 31st of December 2015.

Conference fee:

Academics 300 zł, Students 100 zł

 

 

 

Archiwum

 

Galicia and its Multicultural Heritage

International Conference with interdisciplinary approach

Krakow, May 13, 2016

 

The conference sessions will be devoted to the interdependent cultures, literatures, languages, religions, ethnic and social groups in the Austrian crownland Galicia and Lodomeria, as well as the multicultural heritage of Austrian Galicia in Poland, Ukraine and Austria at the present time.

The conference will adopt a multidisciplinary approach and will combine different methodological approaches such as gender studies, migration studies, border studies, memory studies, oral history, language history, etc.

The conference is addressed to independent scholars, students and professors of history, philosophy, sociology, political sciences, literature, linguistics, culture studies or anthropology.

 

Organizers:

Interdisciplinary Research Foundation (IRF) http://irf-network.org

Institute of Audiovisual Arts at the Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University in Krakow http://www.film.uj.edu.pl/

 

Thematic areas:

I. History

The impact of historical events at the territory of Austrian Galicia in Poland, Ukraine and Austria on present time.

II. Art

Theatre, music, visual art in the Austrian crownland Galicia and Lodomeria.

III. Women's Studies

The analysis of women's activity in Eastern European Galicia

IV. Sociology

Social movements in Eastern European Galicia

Social problems in Eastern European Galicia

Social conflicts in Austrian Galicia in Poland, Ukraine and Austria and their influence on present time.

V. Politology

Analysis of political situation in Eastern European Galicia

Galician lessons for modern politics

VI. Literature

The reflection of Galician topic in literature

VII. Language

Analysis of language changes at the territories of Eastern European Galicia

VIII. Culture

Cross-cultural issues at the territories of Eastern European Galicia

IX. Antropology

X. International Relations

The impact of relations in Austrian Galicia in Poland, Ukraine and Austria on present time international cooperation.

XI. Economics

Analysis of economic development of the Eastern European Galicia territories.

 

Place: Institute of Audiovisual Arts at the Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University in Krakow

 

Contact: Dr. Ievgeniia Diadko, galicia@irf-network.org;

 

Paper proposals: Please send 250 words Paper Proposal in English and a brief biographical note by 16 March 2016 to: galicia@irf-network.org. Download Paper proposal form http://galicia.irf-network.org/wp-content/uploads/2016/01/Paper-proposal-form.doc.

 

Selected papers will be published in the post-conference volume.

 

Conference fee:

 

Full registration fee – 70 €         Student registration fee* – 50 €

 

(*fee for Students of Jagiellonian University – 30 €)

 

The registration fee covers all conference materials, coffee breaks, lunch, Cracow city tour and post-conference publication.

Archiwum

 

 

Instytut Sztuk Audiowizualnych

Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

zaprasza do udziału
w międzynarodowej konferencji naukowej

 

Kino polskie jako kino transnarodowe

Kraków 26-28 listopada 2015

 

 

Oficjalna strona konferencji:  www.transnational.autokreacje.e-kei.pl/

Ze względu na tożsamościową rolę, jaką kino polskie odegrało w XX wieku, kwestia narodowości stanowiła jedno z wiodących zagadnień z nim związanych oraz wyznaczała istotne ścieżki interpretacyjne w badaniach nad filmem. Jednym z owoców wspomnianego ujęcia był przygotowany przez Katedrę Historii Filmu Polskiego ISzA UJ tom zbiorowy pod redakcją Tadeusza Lubelskiego i Macieja Stroińskiego pod znamiennym tytułem Kino polskie jako kino narodowe. Zaproponowane przez autorów ujęcie domaga się jednak obecnie kontynuacji i uzupełnienia o perspektywę transnarodową, która znacząco poszerza pole badawcze, sięgając poza granice wyznaczone ramami państwa narodowego. Aspekt transnarodowy nie jest całkowicie oderwany od tego, co narodowe, ani nie wskazuje na rezygnację z odrębnych tożsamości, jednocześnie zwraca baczniejszą uwagę na nieszczelność granic, ich przekraczanie, interakcję między tym, co wewnątrz, a tym, co na zewnątrz państwa narodowego, na zjawiska i konteksty ponadnarodowe często pomijane w refleksji nad filmem polskim.

W kręgu naszych zainteresowań znajdą się zatem zarówno transgraniczne kontakty instytucjonalne, jak i indywidualne przedsięwzięcia twórcze, które nie tłumaczą się jedynie z perspektywy narodowej. Będą do nich należeć na przykład zjawiska koprodukcji, międzynarodowej dystrybucji, adresowania, zasięgu, a także recepcja filmów polskich poza rodzimym kontekstem. Perspektywa transnarodowa uwzględnia także związki kina z ekonomicznymi i kulturowymi determinantami wykraczającymi poza ramy narodowe, poświęca uwagę sposobom obecności twórców polskich w zagranicznych kinematografiach oraz symetrycznemu zaangażowaniu cudzoziemców w kinie polskim. Spojrzenie z perspektywy transnarodowej koncentruje się również na wzajemnych wpływach polskich i międzynarodowych nurtów, stylów oraz tendencji. Namysłu wymaga także wskazanie przemian relacji transnarodowych w różnych momentach historycznych: ich obecności, nasilenia bądź osłabienia w zależności od sytuacji geopolitycznej.

Uwzględnienie perspektywy transnarodowej skłania do sięgania po różnorodne współczesne metodologie z zakresu badań socjologicznych, kulturowych, studiów zależnościowych i postzależnościowych, badań nad globalnością i lokalnością. Paradoksalnie jednak nie jest celem ujęcia transnarodowego unifikacja czy ujednolicenie, ale wskazanie na różnorodność, która wynika z włączenia tego, co narodowe w szerszy kontekst i odsłonięcia jego pomijanego dotąd oblicza.

Proponowany zakres tematyczny:

 1. Międzynarodowe koprodukcje i dystrybucja; współpraca polskich filmowców z filmowcami zagranicznymi

 2. Obecność polskich twórców (reżyserów, aktorów, operatorów itd.) w zagranicznych filmach oraz zagranicznych artystów (reżyserów, aktorów, operatorów itd.) w kinie polskim

 3. Polscy twórcy w ramach hollywoodzkiego systemu produkcyjnego (np. Pola Negri, Ryszard Bolesławski, Roman Polański, Agnieszka Holland)

 4. Międzynarodowe inspiracje: nurty (np. neorealizm, Free Cinema, Nowa Fala), style (np. surrealizm, neomodernizm, postmodernizm), schematy narracyjne i fabularne (np. kino gatunków), nawiązania estetyczne (muzyka popularna), wzorce (np. star system)

 5. Kosmopolici polskiego kina: m.in. Roman Polański, Walerian Borowczyk, Jerzy Skolimowski, Andrzej Żuławski, Krzysztof Kieślowski, Małgorzata Szumowska

 6. Homogenizujący efekt Hollywood a kino narodowe

 7. Polskie remaki, dubbingi, przekłady: między tym, co lokalne a tym, co globalne

 8. Kino polskie w perspektywie postkolonialnej

 9. Recepcja polskich filmów za granicą

 10. Kino polskie na międzynarodowych festiwalach

 11. Nowe technologie oraz sposoby produkcji, dystrybucji i odbioru a proces przekraczania granic narodowych

 

Praktyczne informacje:

Prosimy o nadsyłanie abstraktów (o objętości max. 1000 znaków) do 31 maja 2015 roku na jeden z adresów organizatorów: tadeusz.lubelski@uj.edu.pl, sebastian.jagielski@uj.edu.pl, mpodsiad@if.uj.edu.pl. Wstępny program zostanie podany do końca czerwca. Językiem konferencji będzie polski i angielski. Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 250 zł. Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają wyżywienie, a referentom spoza Krakowa – dwa noclegi.

 

Organizatorzy:

Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

tadeusz.lubelski@uj.edu.pl

 

Dr Sebastian Jagielski

sebastian.jagielski@uj.edu.pl

 

Dr Magdalena Podsiadło

mpodsiad@if.uj.edu.pl

 

Archiwum

12. - 13. marca 2015,

Arteteka WBP w Krakowie, ul. Rajska 12

(wejście od ul. Szujskiego)

 

 

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Termin: 12-13 marca 2015 roku

 

Adresaci: Tematyka jest skierowana przede wszystkim do filmoznawców, ale również do filologów, socjologów i kulturoznawców, a także krytyków i przedstawicieli branży filmowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką oceny i klasyfikacji współczesnych tekstów kultury oraz miłośników kina.

Założenia i cel: Buszujący w śmieciach powraca! Przed nami chluba krakowskich filmoznawców w nowej odsłonie. Zorganizowana w marcu 2013 roku konferencja naukowa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i okazała się sukcesem zarówno naukowym, jak i towarzyskim. Panele dyskusyjne odbywające się nietypowo poza przestrzenią uniwersytecką przyciągnęły rzesze wielbicieli kina niekoniecznie uznawanego za wybitne. Po ponad roku postanowiliśmy ponownie zajrzeć na „kulturowy śmietnik", żeby zobaczyć,  co nowego można tam znaleźć, a co mogło umknąć naszej uwadze przy poprzedniej wizycie.

Po raz kolejny chcielibyśmy się przyjrzeć tekstom kultury, które z różnych powodów nie cieszą się powszechną akceptacją i sympatią, a jednocześnie w pewnych kręgach odbiorców stają się niezwykle popularne. Pomimo (a może właśnie dzięki) swej wątpliwej jakości zyskują status kultowych. Motorem naszych działań będzie pytanie o (bez)sensowność podziału kina na „dobre" i „złe". Zastanowimy się również nad rolą krytyka w świecie, w którym coraz rzadziej rozróżnia się kulturę wysoką od niskiej, a dostęp do wszelkiego rodzaju dzieł jest praktycznie nieograniczony. Czy w czasach Nowej Historii Kina takie dyskusje mają jeszcze jakikolwiek sens? Czy współczesność nie wymaga od nas przedefiniowania klasycznych wzorców?

Druga edycja Buszującego w śmieciach zostanie rozbudowana o nowe tematy. Planujemy przyjrzeć się nędznym adaptacjom gier komputerowych, pytając przy tym, czy Uwe Boll rzeczywiście jest najgorszym reżyserem wszech czasów. Chcielibyśmy również umieścić w świetle reflektorów ogromnie dziś popularne seriale. Co sprawia, że także te złe stają się kultowe? Czy świadomie posługują się estetyką kina klasy B? Zajmiemy się także zjawiskiem seryjności w kinie współczesnym. Czy kolejne części wysokobudżetowych produkcji, w rodzaju Igrzysk śmierci, Piratów z Karaibów czy Avangersów, rzeczywiście zwiastują upadek jakości artystycznej kina? Czy nie grozi nam przypadkiem całkowity zanik unikatowości filmów? A może po prostu jesteśmy świadkami narodzin bardziej złożonych i nastawionych na działalność fanowską dzieł?

Jedno jest pewne, zaskakująco popularne i ciągle powiększające się popkulturowe wysypisko zasługuje na próbę głębszej analizy i opracowania. Kolejna edycja Buszującego w śmieciach pozwoli nam  poszerzyć wiedzę o tych dotychczas marginalizowanych kontekstach kina.