Ogólna charakterystyka studiów

(fot. z archiwum ISzA UJ, fotografia otworkowa wykonana przez studentów Instytutu)

W ramach studiów na kierunku „Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach", na obu stopniach studiów, można realizować ścieżki edukacyjne związane zarówno z wiedzą o filmie, jak też o mediach i grach wideo.

Ścieżka filmoznawcza

Pierwsza ścieżka koncentruje się na historii kina polskiego i światowego, przybliża wiedzę o filmie współczesnym, zawiera kursy związane z analizą, teorią i krytyką filmową oraz takimi zjawiskami jak: film dokumentalny, animowany, muzyka filmowa i adaptacje tekstów literackich. Studia filmoznawcze odbywają się w trybie dwustopniowym – w formie trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich magisterskich, po których można kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

W trakcie studiów pierwszego stopnia, w ramach ścieżki filmoznawczej, student uczestniczy w trzech kursach z zakresu historii kina niemego, klasycznego i nowofalowego, poszerzając też wiedzę o kinie najnowszym na wykładach monograficznych. Uzupełnieniem kursów historycznofilmowych jest także cykl zajęć skoncentrowanych na badaniu kina polskiego okresu przedwojennego i peerelowskiego. W segmencie zajęć teoretyczno-analitycznych przewidziano kursy poświecone badaniu języka filmu, refleksji nad budową filmowego przekazu, metodom interpretacji filmu i historii myśli filmowej. Uzupełnieniem tych kursów są przedmioty skoncentrowane na badaniu kontekstów, w których osadzone jest kino, stąd osobnymi zajęciami są wykłady poświęcone historii, literaturze, teatrowi i muzyce filmowej, a także szeroki segment kursów kulturoznawczych.

Rdzeniem studiów drugiego stopnia są zajęcia z kierunków filmu współczesnego i najnowszego filmu polskiego, które stanowią przedłużenie kursów historycznofilmowych zawartych w programie studiów licencjackich. Pogłębioną wiedzę o historii i analizie filmu można zdobyć na kursach teoretyczno-filmowych, które stanowią metodologiczna bazę projektów naukowych rozwijanych na seminarium magisterskim. Dla studentów, którzy potrzebują wiedzy o podstawach historii filmu, przewidziano stosowny kurs wyrównawczy. Na stopniach drugiego stopnia przewidziano także zajęcia z kina animowanego i dokumentalnego, a także praktyczne kursy z krytyki filmowej, dające szansę rozwoju umiejętności dziennikarskich i popularyzatorskich. Ważną częścią zajęć są nadal kursy kulturoznawcze i socjologiczne. Tak jak zwieńczeniem studiów pierwszego stopnia jest praca licencjacka, tak ukoronowaniem studiów drugiego stopnia jest praca magisterska i egzamin magisterski.

Ścieżka medioznawcza

Druga ścieżka, którą może wybrać student, poświęcona jest nowym mediom, kulturowym aspektom mediów sieciowych i technologii informatycznych. W programie studiów na obu stopniach można zatem znaleźć kursy dotyczące m.in. zagadnień cyberkultury, mediów społecznościowych, teorii mediów elektronicznych i cyberdyskursywności. Konieczną porcję praktycznych umiejętności można zdobyć uczestnicząc w zajęciach z technologii informacyjnych. Oferta kursów z zakresu wiedzy o nowych mediach jest poszerzona o obszerny, kompleksowy kurs poświęcony sztuce nowych mediów oraz o zajęcia wprowadzające w tajniki nowych nurtów metodologicznych – w tym performatyki, pracy z narzędziami humanistyki cyfrowej czy netnografii. Sporo uwagi poświęcamy kulturze konwergencji – dlatego w programie studiów przewidziano aż trzy kursy dotyczące telewizji i jej związków z nowymi mediami oraz kształtującej się wokół telewizji kultury fanowskiej. Zagadnieniom kultury konwergencji jest także podporządkowany kurs z historii mediów, który ma charakter zajęć laboratoryjnych i warsztatowych.

Oddzielną ścieżkę edukacyjną proponujemy zainteresowanym badaniami gier wideo na poziomie uniwersyteckim. W latach 2009 – 2013 realizowany był pionierski w Polsce projekt utworzenia specjalizacji „projektowanie gier wideo" (we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej). Oferowane w ramach ścieżki kursy są efektem tej współpracy: studenci mają także możliwość zdobycia praktycznej wiedzy (m.in. na kursach z projektowania gier wideo prowadzonej we współpracy z informatykami). Absolwenci naszych studiów należą do czołówki polskich badaczy gier wideo roku (doktoranci uczestniczą w najważniejszych europejskich konferencjach naukowych z tej dziedziny). Wielu z nich pracuje także w ważnych firmach dynamicznie rozwijającej się w Polsce branży.

Badania można kontynuować na prowadzonych w ramach wydziału studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), u wybranego promotora z ISzA UJ.

Instytut Sztuk Audiowizualnych oferuje studentom program, który zarówno nadąża za przemianami kultury audiowizualnej i odpowiada na wyzwania współczesnych badań nad kulturą, jak i dobrze przygotowuje do pracy w wielu dziedzinach.