Katedra Teorii i Antropologii Filmu

Katedra prowadzi badania zespołowe i indywidualne w zakresie teorii filmu, antropologii filmu i komparatystyki. Dotychczasowe rekonesanse badawcze, których rezultatem były książki, objęły semiotykę, psychoanalizę, kognitywizm i gender studies. Podsumowaniem prac Zakładu jest 10-tomowy "Słownik pojęć filmowych", przedstawiający dzieje kluczowych koncepcji, jakie rozwijały się na przestrzeni stu lat. W kolejnych latach pracownicy Katedry opracowali podręczniki z zakresu historii myśli filmowej, teorii filmu i wprowadzenia do wiedzy o filmie. Ich prace indywidualne koncentrują się na badaniach komparatystycznych, związkach filmu z innymi sztukami (Adaptacje literatury japońskiej pod red. Krzysztofa Loski), badaniach genderowych (Oblicza kina queer Małgorzaty Radkiewicz) i postkolonialnych. Obecnie w Katedrze realizowane są dwa projekty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki: „Wielokulturowa Europa: etnoobrazy współczesnego kina" oraz „>>Pionierki z kamerą<<: kobiety w kinie i w fotografii w Galicji 1896-1945".

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loska

e-mail: krzysztof.loska@uj.edu.pl

prof. dr hab. Jacek Ostaszewski

e-mail: jacek.ostaszewski@uj.edu.pl

prof. dr hab. Andrzej Pitrus

e-mail: andrzej@pitrus.com.pl

dr hab. Łucja Demby, prof. UJ

e-mail: l.demby@upcpoczta.pl

dr Miłosz Stelmach