prof. dr hab. Krzysztof Loska

krzysztof.loska@uj.edu.pl

 Dyrektor Instytutu Sztuk Audiowizualnych, kierownik Katedry Teorii i Antropologii Filmu, zastępca przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce. Prowadzi badania z zakresu historii kina (ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii azjatyckich), postkolonializmu i kulturowych uwarunkowań tekstów filmowych. Kierował czterema projektami badawczymi (KBN, MNiSW, NCN), opublikował 12 monografii autorskich i 150 artykułów naukowych. Od 2015 roku pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, od 2020 roku zastępcy przewodniczącego Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. 

 

Opublikował:

 

KSIĄŻKI:

1. Dziedzictwo McLuhana – między nowoczesnością a ponowoczesnością,

Kraków: Rabid 2001.

2. Hitchcock: autor wśród gatunków, Kraków: Rabid 2002.

3. David Cronenberg: rozpad ciała, rozpad gatunku, Kraków: Rabid 2003,

(współautor: Andrzej Pitrus).

4. Encyklopedia filmu science fiction, Kraków: Rabid 2004.

5. Tożsamość i media. O filmach Atoma Egoyana, Kraków: Rabid 2006.

7. Poetyka filmu japońskiego, Kraków: Rabid 2009.

6. Kenji Mizoguchi i wyobraźnia melodramatyczna, Kraków: Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.

7. Adaptacje literatury japońskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego 2012.

8. Nowy film japoński, Kraków: Universitas 2013.

9. Mistrzowie kina japońskiego, Kraków: Universitas 2015.

10. Postkolonialna Europa: etnoobrazy współczesnego kina,  Kraków:

Universitas 2016.

ARTYKUŁY:

1. Finnegans Wake or Television Avant la Lettre, (w:) „The Jagiellonian

University Film Studies", red. W. Godzic, Kraków 1996, s. 55-76.

2. Eros i technologia, „Kwartalnik Filmowy" 1998, nr 21/22, s. 144-150.

3. Notes on Teletheory, (w:) Methodology. Culture. Audiovisuality, red. E.

Wilk, Katowice 1998, s. 21-31.

4. Joyce, sen i kino. O adaptacji filmowej Finnegans Wake, „Kwartalnik

Filmowy" 1999, nr 26-27, s. 162-170.

5. Kobieta i kino: kilka uwag o feministycznej teorii filmu, „Kwartalnik

Filmowy" 1999, nr 25, s. 28-33.

6. Decline of Culture and Disappearance of Identity, (w:) Aspects of

Audiovisual Popular Culture in Norway and Poland, red. W. Godzic, Kraków 1999, s. 43-49.

7. Joyce i McLuhan – słowo w epoce technologii elektronicznej, (w:) Słowo w

kulturze mediów, red. Z. Suszczyński, Białystok 1999, s. 95-107.

8. Człowiek i maszyna, czyli ciało technologiczne w epoce nowych mediów,

„Kultura Współczesna" 2000, nr 1-2, s. 153-158.

9. The Birth of the Electronic Body and the Pursuit of Subjectivity, (w:) Gender

in Film and the Media, red. E. Oleksy, E. Ostrowska, M. Stevenson, Frankfurt: Peter Lang 2000, s. 186-193.

10. Wojna i prędkość – w stronę estetyki katastrofy - filozofia Paula Virilio,

„Principia" 2000, t. XXVI, red. A. Zalewski, s. 195-208.

11. Sztuka postmodernistyczna i społeczeństwo informacyjne, „Kultura

Współczesna" 2002, nr 1-2, s. 226-228.

12. Kultura i technika – niemiecki film fantastycznonaukowy w latach 1918-

1939, (w:) Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur, red. A. Gwoźdź, Kraków 2004, s. 21-30.

13. Marzenia i lęki – brytyjskie kino science fiction (1929-1966), „Kwartalnik

Filmowy" 2005, nr 51/52, s. 86-96.

14. Komizm w filmach Alfreda Hitchcocka, „Kwartalnik Filmowy" 2006, nr 56,

s. 98-106.

15. Lem on Film, (w:) The Art and Science of Stanislaw Lem, red. P. Swirski,

Montreal: McGill-Queen's University Press 2006, s. 152-171.

16. Raymond Williams i socjologia kultury, „Przegląd Kulturoznawczy" 2007,

nr 2, s. 17-31.

17. Między tradycją a nowoczesnością – narodziny filmu japońskiego, „Studia

Filmoznawcze", t. 28, Wrocław 2007, s. 99-108.

18. Proces przemian kulturowych oraz ich odzwierciedlenie w filmie japońskim

okresu międzywojennego, „Przegląd Kulturoznawczy" 2007, nr 3, s. 118-28.

19. Benshi jako współautor filmu, „Kwartalnik Filmowy" 2007, nr 59, s. 59-66.

20. Kobiety w filmach Mizoguchiego: autor wobec przemian kultury,

„Kwartalnik Filmowy" 2007, nr 60, s. 132-144.

21. Tożsamość traumatyczna w japońskich filmach o bombie atomowej,

„Kwartalnik Filmowy" 2008, nr 61, s. 101-111.

22. Spojrzenie i plama – od Hitchcocka do Lacana (i z powrotem), (w:) Lacan,

Žižek – rewolucja pod spodem, red. P. Czapliński, Z. Przychodniak, P. Śliwiński, „Poznańskie Studia Polonistyczne" 2008, s. 127-134.

23. Melodramat japoński a proces modernizacji życia społecznego, „Studia

Filmoznawcze", t. 29, red. S. Bobowski, Wrocław 2008, s. 113-124.

24. Tożsamość narodowa i nacjonalizm w kinie japońskim do 1945 roku,

„Kwartalnik Filmowy" 2008, nr 62-63, s. 81-90.

25. Kilka uwag o przestrzeni w filmie japońskim, „Kwartalnik Filmowy" 2009,

nr 65, s. 189-196.

26. Film japoński i literatura, „Studia Filmoznawcze", tom 30, red.

S. Bobkowski, Wrocław 2009, s. 11-27.

27. Japonia, (w:) Historia kina, tom 1. Kino nieme, red. T. Lubelski,

I. Sowińska, R. Syska, Kraków: Universitas 2009, s. 819-827.

28. W świecie yakuzy – japońskie oblicze filmu czarnego, „Studia

Filmoznawcze" 2010, tom 31, s. 175-188.

29. Miłość i polityka – japońska nowa fala, „Kwartalnik Filmowy" 2010, nr 70,

s. 121-134.

30. Piętno przeszłości albo tożsamość traumatyczna w Adoracji Atoma

Egoyana, „Kwartalnik Filmowy" 2010, nr 71/72, s. 189-199.

31. Tożsamość w przejściu - filmowe wizerunki mniejszość tureckiej w Niemczech,

„Kultura Współczesna" 2011, nr 2, s. 11-23.

32. Art and Politics: Cinema in the Central European Countries, „Studies in

Eastern European Cinema" 2011, vol. 2, nr 2, s. 229-232.

33. Wyobraźnia technologiczna i problem tożsamości we współczesnym filmie

japońskim, „Przegląd Kulturoznawczy" 2011, nr 1, s. 127-142.

34. Kino japońskie, (w:) Historia kina, tom 2. Kino klasyczne, red. T. Lubelski,

I. Sowińska, R. Syska, Kraków: Universitas 2011, s. 315-357.

35. Początki filmu dokumentalnego w Japonii, „Kwartalnik Filmowy" 2011, nr

75/76, s. 265-272.

36. Dzieciństwo i trauma – obraz młodego pokolenia Japończyków w kinie

współczesnym, „Kwartalnik Filmowy" 2013, nr 81, s. 167-181.

37. Nietrwałość jako kategoria estetyczna w sztuce japońskiej, „Studia

Filmoznawcze" 2013, nr 34, s. 103-116.

39. Teinosuke Kinugasa, neosensualizm i awangarda, „Kwartalnik Filmowy"

2013, nr 82, s. 33-43.

40. Ciała na sprzedaż – mroczna strona globalizacji, „Kwartalnik Filmowy"

2013, nr 83/84, s. 306-316.

41. Wielokulturowa przestrzeń miejska w „kinie blokowisk" (cinéma de

banlieue), „Ethos" 2013, nr 4 (104), s. 252-263.

42. Pearl Harbor według Kurosawy, „Ekrany" 2014, nr 1 (17), s. 92-96.

43. W stronę Wysp Południowych – wielokulturowość po japońsku, (w:) Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, red. Alicja Kisielewska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białystoku 2014, s. 105-122.

44. Czas utracony - nostalgia i trauma w postkolonialnym kinie francuskim, „Kwartalnik Filmowy" 2014, nr 86, s. 92-103.

45. Mikio Naruse – o nowoczesności i kobietach, „Litteraria Copernicana" 2014, nr 2 (14), s. 180-197.

46. Ran Kurosawy, czyli Szekspir po japońsku, „Kwartalnik Filmowy" 2014, nr 87-88, s. 160-170.