Informacje o programie Erasmus+

 

UWAGA: Od stycznia 2016 roku, rekrutacja do programu Erasmus+ na WZiKS odbywać się będzie elektronicznie poprzez moduł BWZ systemu USOSweb.

Moduł ten spełnia dwa podstawowe zadania: służy do organizowania poprzez USOSweb rekrutacji na wyjazdy w ramach programów współpracy międzynarodowej, jak również ma ułatwić koordynatorom zarządzanie przyznanymi wyjazdami.

Dostęp do modułu BWZ studenci uzyskują po zalogowaniu do systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie.

W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla koordynatorów i studentów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka

Instrukcja ograniczona do Interfejsu studenta znajduje się tutaj

 

Koordynatorką programu Erasmus+ jest dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ, m.radkiewicz@uj.edu.pl

 

Wszystkie informacje na temat programu ERASMUS+, wraz z listą uczelni partnerskich UJ oraz wszystkimi załącznikami potrzebnymi do aplikowania na wyjazd znajdują się na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ:

 

http://www.dmws.uj.edu.pl/

 

I rekrutacja na wyjazdy zaplanowane na rok akademicki 2017/2018 w Instytucie Sztuk Audiowizualnych będzie się odbywała według następującego harmonogramu:

–        16.01. – 06.02.2017 – czas trwania rekrutacji w systemie USOS (dostępna aktualna oferta)
–        07 – 15.02.2017 – kwalifikacja studentów i doktorantów oraz ogłoszenie wyników w jednostce macierzystej
–        16 – 24.02.2017 – procedura odwoławcza oraz kwalifikowanie studentów z innych instytutów/wydziałów (WYŁĄCZNIE związanych z obszarem studiów nad filmem i mediami, którego dotyczą umowy podpisane przez ISZA)
–        25 – 28.02.2017 – przesłanie ostatecznych protokołów do DMWS

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

List motywacyjny, wraz z planem edukacji/ badań w ośrodku zagranicznym.

Dokument potwierdzający znajomość języka obcego na wymaganym poziomie.

 

UWAGA: Można aplikować do dwóch ośrodków, zaznaczając I i II wybór.

 

 

Skład komisji kwalifikacyjnej:
- koordynator programu Erasmus + ; obecnie dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ,
- zastępca dyrektora ISzA do spraw dydaktycznych; obecnie dr Magdalena Zdrodowska,
- przedstawiciel studentów; obecnie Filip Nowak.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

  • warunkiem formalnym są studia na I, II lub III stopniu na kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o mediach; nie można ubiegać się o wyjazd w przypadku powtarzania roku lub nawet jednego przedmiotu; obowiązuje posiadanie aktualnego wpisu na rok akademicki, w którym ma się odbywać wyjazd;
  • 6 punktów za umiejętności językowe, niezbędne do udziału w programie studiów wybranej uczelni zagranicznej,
  • 4 punkty za plan pracy, opisany w liście motywacyjnym, uwzględniający program wybranego ośrodka.

 

Czas trwania pobytu oraz zasady jego przedłużania lub skracania:

- Wyjazd może obejmować semestr zimowy lub semestr letni, lecz nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz nie dłuższy niż 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego.

- Umowy podpisane przez ISzA umożliwiają wyjazd na jeden semestr, z wyjątkiem wyjazdu do Londynu, gdzie pobyt trwa dwa semestry.

- Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w semestrze zimowym także na semestr letni. W tym celu należy uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego/instytutowego uczelni macierzystej (UJ) oraz koordynatora zagranicznego. Zgody i podpisy uzyskujemy na dokumencie Extension form. Dokument z kompletem podpisów (student, koordynatora UJ i zagraniczny) należy przesłać do DMWS najpierw w formie skanu na adres: wozniak@adm.uj.edu.pl oraz agata.wadolna@uj.edu.pl następnie oryginał przesłać lub dostarczyć do działu DMWS. Przedłużyć pobyt można tylko i wyłącznie z semestru zimowego na letni. Dokument należy przesłać najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem się semestru letniego. DMWS nie gwarantuje przyznania stypendium do przedłużonego semestru. W ramach dostępnych środków według kolejności zgłoszeń przyznawane jest stypendium. Każdy student zobowiązany będzie do podpisania aneksu do umowy.

 

Lista uczelni partnerskich, z którymi Instytut Sztuk Audiowizualnych ma podpisane umowy, znajduje się na stronach DMWS oraz w systemie USOS.

Zobacz również