Informacje o programie Erasmus+

 

UWAGA: Od stycznia 2016 roku, rekrutacja do programu Erasmus+ na WZiKS odbywać się będzie elektronicznie poprzez moduł BWZ systemu USOSweb.

Moduł ten spełnia dwa podstawowe zadania: służy do organizowania poprzez USOSweb rekrutacji na wyjazdy w ramach programów współpracy międzynarodowej, jak również ma ułatwić koordynatorom zarządzanie przyznanymi wyjazdami.

Dostęp do modułu BWZ studenci uzyskują po zalogowaniu do systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie.

W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla koordynatorów i studentów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka

Instrukcja ograniczona do Interfejsu studenta znajduje się tutaj

 

Koordynatorką programu Erasmus+ jest Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, m.radkiewicz@uj.edu.pl

 

Wszystkie informacje na temat programu ERASMUS+, wraz z listą uczelni partnerskich UJ oraz wszystkimi załącznikami potrzebnymi do aplikowania na wyjazd znajdują się na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ:

 

http://www.dmws.uj.edu.pl/

 

II Rekrutacja na wyjazdy zaplanowane na rok akademicki 2019/2020 na semestr letni w Instytucie Sztuk Audiowizualnych  będzie się odbywała według następującego harmonogramu:

 

16.09.19 - 11.10.19 - rekrutacja w systemie USOS

12.10.19-17.10.19 - ogłoszenie wyników w systemie USOS

18.10.19- 24.10.19 – zatwierdzenie wyjazdu przez studenta oraz ostateczne potwierdzenie wyjazdu przez koordynatora w systemie USOS

 

KRYTERIA kwalifikacyjne dla studentów starających się o wyjazd w ramach Erasmus+:

Studia dzienne I, II lub III stopnia na kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

Poświadczona znajomość języka obowiązującego jako język wykładowy w ośrodku docelowym.

Umotywowanie wyjazdu od strony naukowej (znaczenie wyjazdu dla zdobywania wiedzy, rozwoju zainteresowań i znajomości języka oraz kultury danego kraju).

Zaliczony poprzedni rok studiów (brak wpisów warunkowych i powtarzanych kursów).

 

 

Ocena kryteriów kwalifikacyjnych:

-6 punkty za umiejętności językowe, niezbędne do udziału w programie studiów wybranej uczelni zagranicznej,

-4 punkty za umotywowanie wyjazdu, uwzględniający program wybranego ośrodka.

 

 

Komisja:

Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

Dr Magdalena Zdrodowska

Mgr Filip Nowak

 

 

 

Czas trwania pobytu oraz zasady jego przedłużania lub skracania:

- Wyjazd może obejmować semestr zimowy lub semestr letni, lecz nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz nie dłuższy niż 9 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego.

- Umowy podpisane przez ISzA umożliwiają wyjazd na jeden semestr, z wyjątkiem wyjazdu do Londynu, gdzie pobyt trwa dwa semestry.

- Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w semestrze zimowym także na semestr letni. W tym celu należy uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego/instytutowego uczelni macierzystej (UJ) oraz koordynatora zagranicznego. Zgody i podpisy uzyskujemy na dokumencie Extension form. Dokument z kompletem podpisów (student, koordynatora UJ i zagraniczny) należy przesłać do DMWS najpierw w formie skanu na adres: wozniak@adm.uj.edu.pl oraz agata.wadolna@uj.edu.pl następnie oryginał przesłać lub dostarczyć do działu DMWS. Przedłużyć pobyt można tylko i wyłącznie z semestru zimowego na letni. Dokument należy przesłać najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem się semestru letniego. DMWS nie gwarantuje przyznania stypendium do przedłużonego semestru. W ramach dostępnych środków według kolejności zgłoszeń przyznawane jest stypendium. Każdy student zobowiązany będzie do podpisania aneksu do umowy.

 

 

Lista uczelni partnerskich, z którymi Instytut Sztuk Audiowizualnych ma podpisane umowy, znajduje się na stronach DMWS oraz w systemie USOS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również