Informacje o programie Erasmus+

 

Decyzją Władz naszej Uczelni, studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą brać udział w wirtualnej wymianie w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency i tym samym realizować kursy w uczelniach partnerskich sieci UNA Europa. Osoby chętne do wzięcia udziału w tej formie wymiany powinny zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie UNA Europa https://www.una-europa.eu/get-involved/as-a-student, a następnie wysłać swoje zgłoszenie do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. Wirtualna wymiana może być realizowana w ramach programu Erasmus+, gdyż w bieżącym roku akademickim, w ramach programu, wprowadzone zostały nowe formy mobilności dopuszczające wymianę zdalną bez konieczności wyjazdu do kraju uczelni partnerskiej.

Studenci i doktoranci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w kursach online, powinni podpisać umowę z DOSZ oraz uzupełnić Learning Agreement for Studies. 

 

 

          .....................................................................................................................

 

UWAGA: Od stycznia 2016 roku, rekrutacja do programu Erasmus+ na WZiKS odbywać się będzie elektronicznie poprzez moduł BWZ systemu USOSweb.

Moduł ten spełnia dwa podstawowe zadania: służy do organizowania poprzez USOSweb rekrutacji na wyjazdy w ramach programów współpracy międzynarodowej, jak również ma ułatwić koordynatorom zarządzanie przyznanymi wyjazdami.

Dostęp do modułu BWZ studenci uzyskują po zalogowaniu do systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie.

W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla koordynatorów i studentów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka

Instrukcja ograniczona do Interfejsu studenta znajduje się tutaj

 

Koordynatorką programu Erasmus+ jest Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, m.radkiewicz@uj.edu.pl

 

Wszystkie informacje na temat programu ERASMUS+, wraz z listą uczelni partnerskich UJ oraz wszystkimi załącznikami potrzebnymi do aplikowania na wyjazd znajdują się na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ:

 

http://www.dmws.uj.edu.pl/

 

I Rekrutacja na wyjazdy zaplanowane na rok akademicki 2020/2021 na semestr zimowy oraz letni w Instytucie Sztuk Audiowizualnych  będzie się odbywała według następującego harmonogramu:

 

01- 31.01.2020 - rekrutacja w systemie USOS

01- 10.02.2020 - ogłoszenie wyników w systemie USOS

18- 25.02.2020 – zatwierdzenie wyjazdu przez studenta oraz ostateczne potwierdzenie wyjazdu przez koordynatora w systemie USOS

 

KRYTERIA kwalifikacyjne dla studentów starających się o wyjazd w ramach Erasmus+:

Studia dzienne I, II lub III stopnia na kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

Poświadczona znajomość języka obowiązującego jako język wykładowy w ośrodku docelowym.

Umotywowanie wyjazdu od strony naukowej (znaczenie wyjazdu dla zdobywania wiedzy, rozwoju zainteresowań i znajomości języka oraz kultury danego kraju).

Zaliczony poprzedni rok studiów (brak wpisów warunkowych i powtarzanych kursów).

 

 

Ocena kryteriów kwalifikacyjnych:

1-6 punktów za umiejętności językowe, niezbędne do udziału w programie studiów wybranej uczelni zagranicznej,

1-4 punkty za umotywowanie wyjazdu, uwzględniający program wybranego ośrodka.

 

 

Komisja:

Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

Dr Magdalena Zdrodowska

Mgr Filip Nowak

 

 

 

Czas trwania pobytu oraz zasady jego przedłużania lub skracania:

- Wyjazd może obejmować semestr zimowy lub semestr letni, lecz nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz nie dłuższy niż 9 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego.

- Umowy podpisane przez ISzA umożliwiają wyjazd na jeden semestr, z wyjątkiem wyjazdu do Londynu, gdzie pobyt trwa dwa semestry.

- Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w semestrze zimowym także na semestr letni. W tym celu należy uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego/instytutowego uczelni macierzystej (UJ) oraz koordynatora zagranicznego. Zgody i podpisy uzyskujemy na dokumencie Extension form. Dokument z kompletem podpisów (student, koordynatora UJ i zagraniczny) należy przesłać do DMWS najpierw w formie skanu na adres: wozniak@adm.uj.edu.pl oraz agata.wadolna@uj.edu.pl następnie oryginał przesłać lub dostarczyć do działu DMWS. Przedłużyć pobyt można tylko i wyłącznie z semestru zimowego na letni. Dokument należy przesłać najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem się semestru letniego. DMWS nie gwarantuje przyznania stypendium do przedłużonego semestru. W ramach dostępnych środków według kolejności zgłoszeń przyznawane jest stypendium. Każdy student zobowiązany będzie do podpisania aneksu do umowy.

 

 

Lista uczelni partnerskich, z którymi Instytut Sztuk Audiowizualnych ma podpisane umowy, znajduje się na stronach DMWS oraz w systemie USOS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również