Wzory dokumentów

Wzór podania o uwzględnienie zaliczonego przedmiotu w okresie do pięciu lat od daty jego zaliczenia - do pobrania

Wzór podania o uwzględnienie zaliczonego przedmiotu w okresie powyżej pięciu lat od daty jego zaliczenia - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na wznowienie studiów - do pobrania

Wzór deklaracji studenta o zamiarze skorzystania z urlopu studenckiego - do pobrania

Wzór podania o uznanie nieprzystąpienia do egzaminu za usprawiedliwione oraz o wyznacznie dodatkowego terminu egzaminu - do pobrania

Wzór wniosku na wyrażenie zgody na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu w trakcie tego samego roku akademickiego - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na złożenie pracy dyplomowej/egzaminu/egzaminu dyplomowego w języku obcym - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgodny na zmianę promotora pracy magisterskiej - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na pierwsze powtarzanie roku - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu przystąpienia do egzaminu dyplomowego - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na wpis warunkowy na kolejny rok studiów - do pobrania

Wzór wniosku o egzamin komisyjny - do pobrania

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni, zmiany kierunku lub specjalności studiów bez postępowania rekrutacyjnego oraz zmiany formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne w ramach danego kierunku studiów - do pobrania

Wzór wniosku o udzielenie urlopu dziekańskiego - do pobrania

Wzór wniosku o wpis po urlopie dziekańskim - do pobrania

Wzór podania o wyrażenie zgody na realizację zajęć w planie kolejnego roku studiów w trybie tzw. awansu - do pobrania

Zasady realizacji przedmiotu/modułu kształcenia oraz formy zaliczeń/egzaminów w trybie eksternistycznym w ramach indywidualnego planu studiów - do pobrania

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o indywidualny plan studiów na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ - do pobrania

Wzór wniosku o indywidualny plan studiów - do pobrania

Karta studenta występującego o indywidualny plan studiów - do pobrania

Zasady realizacji przedmiotu/modułu kształcenia oraz formy zaliczeń/egzaminów w trybie eksternistycznym w ramach indywidualnego planu studiów, formularz - do pobrania

Wniosek o udzielenie zwolnienia z opłat - do pobrania

Wzór wniosku o rezygnację ze studiów - do pobrania

Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne - do pobrania

Wzór umowy o organizację praktyki zawodowej studentów - chwilowo niedostępny

Dziennik praktyk, wzór (do wydruku dwustronnego, do złożenia) - do pobrania